Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Външният министър Уан И за отношенията с Русия и Европейския съюз

Външният министър Уан И за отношенията с Русия и Европейския съюз

Външният министър Уан И за отношенията с Русия и Европейския съюз

Ръководителят на китайската дипломация даде пресконференция по повод Годишната сесия на ОСНП

Китай и Русия работят съв­мес­тно за овладяване на епидемията от новия коронавирус и се противопос­тавят на изпол­з­ването ѝ за политически цели, заяви вън­ш­ният минис­тър Уан И на прес­кон­ферен­ция в рам­ките на провеж­дащата се в Пекин годишна сесия на ОСНП.

Двете дър­жави са важни пар­т­ньори и защит­ници на светов­ния мир и стабил­ност. Тази година се навър­ш­ват 20 от под­пис­ването на Договора за доб­росъсед­с­тво, приятел­с­тво и сът­руд­ничес­тво между КНР и Рус­ката федерация, и двете страни се договориха да го продъл­жат и актуализират в съот­вет­с­т­вие с новите реал­ности. Пекин и Мос­ква ще съз­дадат модел за взаим­ноиз­годно сът­руд­ничес­тво, ще задъл­бочат интег­рирането между инициативата „Един пояс, един път“ и Евразийс­кия икономически съюз, ще повишат търговско-икономическото си сът­руд­ничес­тво на по-високо ниво и ще раз­ширят връз­ките си в нововъз­ник­ващи области като тех­нологични иновации и дигитална икономика.

Китай и Русия също така ще работят заедно в защита на мул­тилатерализма, авторитета на ООН, основ­ните прин­ципи на меж­дународ­ното право и меж­дународ­ните отношения и глобал­ната стратегическа стабил­ност, каза още Уан И.

Китай и Европа пред­с­тав­ляват две важни сили в многополюс­ния свят. Отношенията между тях са рав­нопос­тавени и отворени и не са насочени към трети страни. Китай не се опитва да раз­дели САЩ и Европа, а е доволен да види, че ЕС продъл­жава да укрепва стратегичес­ката си независимост, да под­държа кон­цеп­цията за мул­тилатерализма и се ангажира с коор­динацията и сът­руд­ничес­т­вото между големите сили, заяви вън­ш­ният минис­тър Уан И на прес­кон­ферен­ция в рам­ките на провеж­дащата се в Пекин годишна сесия на ОСНП.

Сът­руд­ничес­т­вото между Китай и ЕС е от съв­мес­т­ната полза и е основа на двус­т­ран­ните отношения, като страните не са съпер­ници. Те могат да пос­тиг­нат по-големи резул­тати чрез независимо сът­руд­ничес­тво. Китай ще продължи да под­к­репя европейска интег­рация и се надява ЕС и да играе по-важна роля в меж­дународ­ните отношения, добави той.

През изминалите 24 години от връщането на Хон­конг в пределите на Китай, никой не е бил по-загрижен за раз­витието на хон­кон­г­с­ката демок­рация от цен­т­рал­ното правител­с­тво в Пекин. Ние винаги сме се надявали Хон­конг да запази своя прос­перитет и стабил­ност, заяви вън­ш­ният минис­тър Уан И на прес­кон­ферен­ция в рам­ките на провеж­дащата се в Пекин годишна сесия на ОСНП.

Китай ще продължи да се придържа към прин­ципите на „една дър­жава, две сис­теми“, „управ­ление на Хон­конг от хон­кон­г­ците“ и висока степен на автономия. Уверени сме, че бъдещето на Хон­конг ще бъде все по-добро“, изтъкна Уан И.

Макар Китай да овладя ефек­тивно епидемията, много други страни продъл­жават да са в трудна ситуация. А докато това е така и дори в една дър­жава да има епидемия, усилията на меж­дународ­ната общ­ност за ограничаване раз­п­рос­т­ранението на вируса не трябва да спират, а страните да си помагат. Обединението прави силата и Китай е готов да продължи да засили сът­руд­ничес­т­вото със страните по света и полага неп­рес­танни усилия за окон­чателна победа в бор­бата с пан­демията, заяви Уан И.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...