Франция затяга контрола по границата с Германия

Франция затяга контрола по границата с Германия

Хора от старчески домове в Испания за първи път от година отидоха на театър

Френ­с­ките власти заявиха вчера, че затягат кон­т­рола на границата с Гер­мания заради коронавируса, предаде Рой­терс. Работ­ниците, които преминават границата и за които досега важаха по-либерални правила, вече ще бъдат задъл­жени да пред­с­тавят негативен PCR тест, ако влизат във Фран­ция по причини, които не са свър­зани с трудовата им дей­ност, посочиха в съв­мес­тно изяв­ление френ­с­ките минис­три по европейс­ките въп­роси и на здравеопаз­ването.

Насър­чава се работата от вкъщи в гранич­ните райони, заявиха минис­т­рите, след като френ­с­ките и гер­ман­с­ките власти заявиха по-рано тази сед­мица, че зат­варянето на общата граница трябва да бъде избег­нато. Въз­можно е въвеж­дането на съв­мес­тни френско-германски полицейски пат­рули, които заедно да извър­ш­ват гранич­ния кон­т­рол, заявиха френ­с­ките минис­три. Френ­с­ката вак­синационна прог­рама в региона също е ускорена, ускорено е и правенето на тес­тове за коронавирус, казаха още те. Френ­с­ките власти искат да избег­нат въвеж­дането на нова национална каран­тина заради коронавируса, но затягат мер­ките по места, на фона на увеличаването на броя на заразените с коронавирус.

Хора от стар­чески домове в Испания за първи път от година отидоха на театър в сряда. Това е пър­вото им излизане от година насам, пише АФП. 98-годишна жена си е лакирала нок­тите, оправила си е косата да бухне, облякла си е коженото палто върху дан­телената блуза. Милагро (“чудо“ на испан­ски език) Фер­нан­дес отива на теат­рално пред­с­тав­ление. Влиза в хола на дома и я пос­рещат с ръкоп­ляс­кания — пер­соналът не би пропус­нал това за нищо на света. Миналата пролет Милагро е прекарала COVID. Дреб­нич­ката дама се насочва към изхода и се качва в мик­робус с още трима пан­сионери — 87-годишния Антонио Алонсо, 90-годишната Конча Мар­тинес и 92-годишния Хосе Телес, закач­ливо под­х­вър­лил “Благодаря за раз­ход­ката!“ към дирек­тор­ката на заведението. Колата потегля към булевард “Гран Виа“ — “мад­рид­с­кия Бродуей“.“Ще се отбием ли после да хап­нем някъде?“ — пита Хосе, твърде раз­въл­нуван от това първо излизане. Те не са напус­кали дома от година. От година не са виж­дали Мад­рид и препъл­нените му булеварди. Дирек­тор­ката Лаура Ехея би искала да прид­ружи четиримата си “подопечни“ — тя е по-развълнувана и от тях. Пър­вата вълна е опус­тошила заведението. Трий­сетинагодиш­ната жена свен­ливо избър­сва няколко сълзи, споменавайки за “десет­ките“ от общо 180 нас­танени тук, които не са оцелели.

Според док­лад на испан­с­кото правител­с­тво от началото на декем­ври в домовете за въз­рас­тни са починали между 47 и 50 процента от жер­т­вите на пър­вата вълна. От началото на пан­демията страната е регис­т­рирала официално над 68 000 смър­тни случая.