Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Белгия удължава противоепидемичните ограничения и ще останат поне до март

Белгия удължава противоепидемичните ограничения и ще останат поне до март

Белгия удължава противоепидемичните ограничения и ще останат поне до март

Над 4300 американци с коронавирус са починали в рамките на едно денонощие

Бел­гийс­ките власти пред­виж­дат въведените през ноем­ври миналата година ограничения срещу раз­п­рос­т­ранението на пан­демията от ковид да останат в сила поне до март, съоб­щиха мес­тни медии, цитирани от БТА.

Уточ­нява се, че меж­дув­ременно е въз­можно облек­чаване на някои от мер­ките, както преди дни бе решено да се въз­с­танови работата на автош­колите. Отбелязва се, че засега вак­синирането срещу новата болест в страната се извър­шва по-бавно, откол­кото в други дър­жави от ЕС. До днес едва около 25 000 души са получили вак­сина и това е около 0,22 на сто от населението.

По пос­ледни данни жер­т­вите на новата болест в Бел­гия са над 20 000 при над 667 000 заразени и 7,4 млн. изс­лед­вани. Допълва се, че след новогодиш­ните праз­ници се отчита ръст в броя на новозаразените, като в Брюк­сел повишението дос­тига 76 на сто спрямо дан­ните от пос­лед­ната сед­мица на декем­ври.

Отчита се, че десетки хиляди жители на Бел­гия са пътували по праз­ниците в края на миналата година и голяма част от тях са се завър­нали след посещение на т. нар. чер­вени зони.

Според национал­ната статис­тика в Брюк­сел напос­ледък се наб­людава допъл­нителен ръст в броя на чуж­ден­ците и вече всеки трети пос­тоянно пребиваващ в столицата (35,3 на сто) не е с бел­гийска национал­ност. Най-често това са хора с корени в Мароко, Италия, Фран­ция, Холан­дия, Тур­ция и Румъния.

Броят на смър­т­ните случаи в рам­ките на 24 часа в САЩ с пот­вър­дена зараза дос­тигна нов рекорд, предаде ДПА. Американ­с­ките влас­тите са съоб­щили във втор­ник за 4327 починали, сочат раз­п­рос­т­ранени днес данни на универ­ситета “Джонс Хоп­кинс“ в Бал­тимор. Предиш­ният рекорд беше на 7 януари с 4194 починали с КОВИД-19.

Броят на новозаразените през зав­чераш­ния ден е бил срав­нително нисък — 215 805. Предиш­ният рекорд беше пос­тавен на 2 януари с 302 506 нови случаи.

В САЩ, които са с около 330 милиона жители, към 22,8 милиона души са се заразили с коронавируса, а над 380 000 от тях са починали. В абсолютно изражение, това е повече, откол­кото във всяка друга дър­жава.

На сайта на универ­ситета “Джонс Хоп­кинс“ инфор­мацията редовно се обновява.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие