Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Премиерът на Естония подава оставка заради обвинения в корупция срещу неговата партия

Премиерът на Естония подава оставка заради обвинения в корупция срещу неговата партия

Премиерът на Естония подава оставка заради обвинения в корупция срещу неговата партия

Юри Ратас заяви, че поема политическата отговорност и решението му слага край на сегашната управляваща коалиция

Премиерът на Естония Юри Ратас обяви, че подава оставка на фона на коруп­ционен скан­дал с отпус­кане на дър­жавен кредит за строителен проект на фир­мата “Порто Франко“. Ратас съобщи вчера за остав­ката си пред жур­налисти и във Фейс­бук, предаде ТАСС.

Във връзка с обвиненията в коруп­ция срещу неговата Цен­т­рис­тка пар­тия премиерът заяви, че иска да поеме политическа отговор­ност и да даде въз­мож­ност да се изяс­нят твър­денията. “В политиката за решаване на трудни ситуации се налага да се прави много труден избор“, написа той във Фейс­бук. “В съз­далата се ситуация, ръководейки се от своите цен­ности, взех решение да подам оставка от поста министър-председател. Това решение беше взето след кон­сул­тации с ръковод­с­т­вото и с пар­ламен­тар­ната група на Цен­т­рис­т­ката пар­тия, а също така с най-близките ми колеги. Раз­лични решения изг­леж­даха въз­можни, но само едно от тях е правилно“, каза Ратас.

Премиерът добави, че изяв­лението му фак­тически слага край на сегаш­ната управ­ляваща коалиция, включ­ваща също така Кон­сер­ватив­ната народна пар­тия и пар­тия “Отечес­тво“. Цен­т­рис­т­ката пар­тия раз­г­лежда въз­мож­ността да дейс­тва в естон­с­ката политика “както в опозиция, така и в коалиция“, каза той. Генерал­ният сек­ретар на Цен­т­рис­т­ката пар­тия Михаил Корб заяви, че ще напусне поста си заради скан­дала, но не се смята за виновен.

Съдеб­ните власти в страната са започ­нали раз­с­лед­ване по случая. Във втор­ник бяха задър­жани четирима души. Заподоз­рени са генерал­ният сек­ретар на Цен­т­рис­т­ката пар­тия на Естония, съвет­ник на финан­совия минис­тър и ком­пания за нед­вижими имоти, дарител на пар­тията. Глав­ният прокурор Таави Перн обаче заяви, че няма причина да се пред­полага, че самият Ратас е знаел как­вото и да било за случ­ващото се. Според прокуратурата Корб се е раз­б­рал с биз­нес­мена Хилар Тедер пред­п­риемачът да дари на Цен­т­рис­т­ката пар­тия до 1 милион евро преди мес­т­ните избори, нас­рочени за 17 октом­ври 2021 г. В замяна свър­заната с Тедер ком­пания “Порто Франко“ е тряб­вало да получи от дър­жавата кредит в раз­мер на 39,3 млн. евро за свой проект. Миналата година естон­с­кият кабинет одобри кредита и според естон­ски медии след това Хилар Тедер е нап­равил няколко дарения в полза на Цен­т­рис­т­ката пар­тия общо за около 60 000 евро.

Естон­с­ката президен­тка Кер­сти Калюлайд раз­полага с две сед­мици, за да номинира друг премиер, който после трябва да бъде одоб­рен от пар­ламента. След остав­ката на Ратас Пар­тията на рефор­мите, “Отечес­тво“ и Социал­демок­ратичес­ката пар­тия може да фор­мират нова управ­ляваща коалиция.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие