Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) На вика за помощ на Италия откликнаха Китай, Русия и Куба, но не и САЩ

На вика за помощ на Италия откликнаха Китай, Русия и Куба, но не и САЩ

Италианските институции и гражданите изразиха масово благодарност на Русия за оперативната помощ в борбата срещу пандемията

Девет воен­нот­ран­с­пор­тни самолета на рус­ките Въздушно-космически сили прис­тиг­наха в Италия през нощта на 23 март, дос­тавяйки специалисти и оборуд­ване за борба с коронавируса. Самолетите кац­наха в авиобаза „Пратика ди Маре“, на 30 километра от Рим. Пър­вият полет от Русия бе пос­рещ­нат от италиан­с­кия вън­шен минис­тър Луи­джи Ди Майо и начал­ника на Генерал­ния щаб на италиан­с­ките въоръжени сили Енцо Вичерели.

Всички италиан­ски издания пуб­ликуваха на своите уеб­сай­тове преки репор­тажи от летището, където кац­наха рус­ките пилоти. Рус­ките военни, които слязоха от рам­пата в униформа, бяха без защитни маски, ръкуваха се с пред­с­тавители на рус­кото посол­с­тво, поз­д­равявайки се не по европейс­кия начин — сега в Европа, вместо да се ръкуват, пред­паз­ливо удрят лакти. Забеляз­вайки това, италиан­с­кият минис­тър и начал­никът на италиан­с­кия генерален щаб свалиха мас­ките си …

Бих искал да изразя огром­ното си удов­лет­ворение и благодар­ност на целия италиан­ски народ за рус­ката помощ в такъв труден момент за Италиан­с­ката репуб­лика. Бих искал да благодаря за големия брой материали и специалисти, които дой­доха от Русия в Италия, за да окажат съдейс­т­вие “, каза Енцо Вичерели.

Благодар­ност на Русия за оператив­ната помощ в бор­бата срещу пан­демията, осигурена по споразумение на Владимир Путин с италиан­с­кия премиер Джузепе Конте, беше изразена и от италиан­с­кия минис­тър на отб­раната Лоренцо Герини, с когото от името на президента се водят преговори за предос­тавяне на помощ с рус­кия минис­тър на отб­раната Сер­гей Шойгу.

Рус­ките и италиан­с­ките лидери се споразумяха за тясно сът­руд­ничес­тво в бор­бата с коронавируса през този труден момент.

След изяс­няване и съг­ласие с италиан­с­ката страна на облас­тите на приложение, рус­ките военни лекари и вирусолози, прис­тиг­нали на Апенините, ще започ­нат да изпъл­няват задачи за под­помагане на Италиан­с­ката репуб­лика в бор­бата с коронавирус­ната инфек­ция, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на отб­раната на Русия. 100 руски специалисти прис­тиг­наха в Италия, дос­тавиха мобилни ком­п­лекси за диаг­нос­тика на коронавирус, дезин­фек­ционни апарати, защитни маски и други сред­с­тва за борба с епидемията.

Мобилизацията беше бърза! — пише вес­т­ник „Репуб­лика“. „В събота Путин се обади на премиера Конте и още в неделя следобед пър­вият самолет излетя от голямата въз­душна база в близост до Мос­ква, а вечерта кацна на военно летище „Пратика ди Маре“. След няколко часа кац­наха още осем самолета. Всички прис­тиг­нали товари ще бъдат дос­тавени до Лом­бар­дия“.

Италия не е сама сега“, каза Ди Майо. „Става дума за части, които са готови да елиминират пос­лед­с­т­вията от бед­с­т­вията и са обучени да дейс­т­ват в условията на бак­териологична война, следователно са в със­тояние ефек­тивно да се борят с коронавируса“, съоб­щава „Репуб­лика“.

Русия помага на Италия. Прис­тигат самолети, пълни с товари с медицин­ско оборуд­ване и машини за дезин­фек­ция “, пише „Кориере дела Сера“, пуб­ликувайки видео на уеб­сайта си със запис на прис­тигането на рус­ките самолети.

Помощта от Русия прис­тигна изк­лючително нав­ременно. На 21 март в Италия бе пос­тавен нов рекорд — 793 души починаха от коронавируса за един ден. Броят на случаите нарасна рекор­дно -  4800 случая. В неделя броят на смър­т­ните случаи леко намаля, но ситуацията в страната остава критична.

Особено трудна ситуация се е раз­вила в север­ната част на Италия, в Лом­бар­дия, където повече от три хиляди души вече са починали от вируса, а през пос­лед­ния ден броят на смър­т­ните случаи е 546. Италиан­ците са в отчаян недос­тиг на лекари и друг медицин­ски пер­сонал. Пуб­ликувани са драматични снимки от Бер­гамо — труповете на загиналите от епидемията се тран­с­пор­тират от града от кон­вои от армейски камиони. Винаги оживените улици на италиан­с­ките градове са празни, училища, универ­ситети, рес­торанти, всички магазини, с изк­лючение на хранител­ните, са зат­ворени. В градовете са въведени военни части за под­дър­жане на реда и следене за спаз­ването на каран­тината.

“Ситуацията … продъл­жава да се влошава, необ­ходимо е да се дейс­тва“, заяви президен­тът на региона Лом­бар­дия Атилио Фон­тана. Премиерът Джузепе Конте обяви на 21 март зак­риването на всички видове дей­ности, с изк­лючение на крайно необ­ходимите. „Това е необ­ходима жер­тва, за да се победи вирусът Ковид-19“, комен­тира Роберто Гуал­тиери, минис­тър на икономиката.

Италия получава не само от Русия помощ в трудни за нея дни. Китай предос­тавя помощ на италиан­ците, Куба изп­рати своите лекари. И на този фон има ярък кон­т­раст: „Ние не получихме помощ от Европа, камо ли от Америка“, пише „Джор­нале“. „Също така трябва да изс­луш­ваме упреци за това, че приемаме ръка, протег­ната към нас … Някои кръгове в САЩ са бук­вално обсебени от факта, че пан­демията ще даде въз­мож­ност на Китай и Русия да раз­ширят сферата си на влияние в ущърб на един­с­т­вената глобална супер­дър­жава “.

Вес­т­ник „Стампа“ също обръща внимание на факта, че досега Китай, Русия и дори Куба, „но не и Съединените щати на Доналд Тръмп“, са отговорили „на вика на Италия за помощ“. В същото време вес­т­никът припомня неот­дав­нашен скан­дал, когато половин милион тес­тове за коронавирус бяха закупени от американци от ком­пания в Северна Италия, където вирусът се раз­рас­тва и ги изнесе в САЩ с военни самолети, а американ­с­кият пос­ланик Люис Айзен­берг благодари на тази ком­пания с официално писмо. Атлан­тическа солидар­ност …

Превод: В. Сер­геев, „Поглед.инфо”

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...