Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Спад на заразените от Ковид-19 регистрираха в провинция Хубей

Спад на заразените от Ковид-19 регистрираха в провинция Хубей

Спад на заразените от Ковид-19 регистрираха в провинция Хубей

12 временнни болници работят в град Уахан

В китайс­ката провин­ция Хубей в сряда бяха пот­вър­дени нови 349 случая на новия коронавирус (Covid-19) — най-ниският брой от 25 януари насам, обявиха вчера мес­т­ните здравни власти, цитирани от Рой­терс.

Във втор­ник диаг­нос­тицираните с коронавирус бяха 1693. До сега общият брой на пот­вър­дените случаи в Хубей дос­тигна 62 031. Над 10 хиляди от заразените са озд­равели. В сряда от болестта са починали 108 души, с което общият брой на жер­т­вите в провин­цията дос­тигна 2029. Най-много са смър­т­ните случаи в провин­циал­ната столица, град Ухан, където се появи новият коронавирус. Там в сряда са починали още 88 души, а в чет­вър­тък — 116. Общо 1585 са жер­т­вите на коронавируса в Ухан.

Според оцен­ките на лекарите над 9,1 хиляди заразени в Хубей са в тежко със­тояние, а над 2 хиляди — в критично. Под лекар­ско наб­людение се намират и 65,5 хиляди жители, които са имали тесни кон­такти със заразените.

Над 126 300 жители на Китай, кон­так­тували с инфек­тирани, са под лекар­ско наб­людение. Повече от 4900 души са под каран­тина заради подоз­рения, че са заразени. Според лекарите над 11 800 болни от страната са в тежко със­тояние, добавя аген­цията.

В китайс­кия град Ухан, провин­ция Хубей, са започ­нали работа 12 временни бол­ници за лечение на заразените с новия коронавирус, съобщи аген­ция Син­хуа, цитирайки съоб­щение на град­с­кия щаб за кон­т­рол над епидемията. В бол­ници са били преоборуд­вани редица учреж­дения в Ухан, вкл. гим­назии и излож­бени цен­т­рове. Отбелязва се, че влас­тите планират да отк­рият и допъл­нителни полеви бол­ници, с което броят на бол­нич­ните легла в медицин­ски заведения от този тип ще се увеличи до 20 400.

Преди близо две сед­мици китайс­ките власти отбелязаха ефек­тив­ността на времен­ните бол­ници в бор­бата с коронавируса в Ухан — градът, откъдето тръгна епидемията в края на декем­ври м.г. Те помагат да бъде намалено натовар­ването върху стационар­ните клиники.

Дър­жав­ният комитет по здравеопаз­ването на Китай по-рано препоръча за лечение на тежко болни да се изпол­зва методът за преливане на кръвна плазма от озд­равели пациенти, които преди това са били заразени с новия коронавирус. Вес­т­никът добавя, че в бол­ница “Цзинин­тан“ има дос­татъчно кръвна плазма за лечение на заболелите.

Админис­т­рацията на китайс­ката провин­ция Хубей изпол­зва тех­нологията за изкус­т­вен интелект за дис­тан­ционно допит­ване до граж­даните за със­тоянието на здравето им, предаде Син­хуа, цитирайки оператора за мобилна връзка “Чайна мобайл“, който е автор на раз­работ­ката. В хода на телефон­ния раз­говор “умен робот“ изяс­нява телес­ната тем­пература и мес­тонахож­дението на хората. Той изпол­зва фун­к­цията за раз­поз­наване на гласа за иден­тификация на граж­даните с цел да бъде със­тавен списък на анкетираните. По данни на ком­панията, в рам­ките на дис­тан­цион­ното допит­ване вече са взели учас­тие почти 100 000 души от Ухан и от съседни градове.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...