Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Турция ще насели 1 млн. сирийски бежанци в превзетите територии

Турция ще насели 1 млн. сирийски бежанци в превзетите територии

Турция ще насели 1 млн. сирийски бежанци в превзетите територии

Според Путин и Ердоган зоната за сигурност трябва да се запази

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган обяви плановете на Анкара за териториите в Северна Сирия, които тур­с­ката армия кон­т­ролира след офан­зивата южно от границата, пише Евронюз, цитиран от Епицен­тър.

“Ние ще финан­сираме пресел­ването на бежан­ците”, каза Ердоган по дър­жав­ната телевизия, като комен­тираше вариант, в който други дър­жави не искат да се включат в плана. Кон­к­ретни дати за осъщес­т­вяване на намеренията не бяха обявени.

Тур­ция започна военна офан­зива срещу кюр­д­с­ките отряди в Северна Сирия, като изпол­з­ваше свои вой­ници и под­к­репяни от Анкара отряди бун­тов­ници. В резул­тат беше пос­тавена под тур­ски кон­т­рол територия от около 120 на 30 км. По-рано Тур­ция обяви, че ще насели на тези земи 2 млн. от сирийс­ките бежанци, които живеят на нейна територия.

Но след като под­писа отделни сделки със САЩ и Русия за спирането на офан­зивата, Тур­ция кон­т­ролира значително по-малко от планираната “сигурна зона” с дъл­жина над 440 км.

На срещата на НАТО в Лон­дон миналата сед­мица Ердоган се опита да убеди лидерите на Фран­ция, Гер­мания и Великоб­ритания да под­к­репят плана му за пресел­ване на сирий­ците. Той каза, че “една страна от НАТО е обещала под­к­репа”, без да посочва коя, а по-рано беше обявил, че и Катар ще съдейс­тва.

ЕС и НАТО критикуваха плана на Ердоган и воен­ната офан­зива на Тур­ция, която според тях зап­лашва бор­бата с терорис­тите от “Ислям­ска дър­жава”. Тур­ция отх­върля тези обвинения.

Русия и Тур­ция няма да раз­ширяват зоната за сигур­ност в Североиз­точна Сирия, съг­ласувана в рам­ките на меморан­дума от Сочи. Това заяви пред жур­налисти меж­дув­ременно специал­ният пред­с­тавител на рус­кия президент за Сирия Алек­сан­дър Лав­рен­тиев.

Съг­ласно меморан­дума, под­писан от президен­тите Владимир Путин и Реджеп Ердоган, става въп­рос за кон­к­ретна зона за сигур­ност, която трябва да се запази.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...