Филипински съд отхвърля иск срещу експрезидента Маркос

Филипински съд отхвърля иск срещу експрезидента Маркос

Антикоруп­цион­ният съд във Филипините отх­върли иск за връщане на произ­ведения на изкус­т­вото, нед­вижима соб­с­т­веност и инвес­тиции в раз­мер на милиони долари, подаден срещу семейс­т­вото и приб­лижени на покой­ния авторитарен президент Фер­динанд Мар­кос, предаде Рой­терс.

Аргумен­тът на съдиите бе, че правител­с­т­вото не е успяло да под­к­репи иска си с доказател­с­тва.

Твър­дението на влас­тите бе, че Мар­кос и неговата съп­руга Имелда са придобили скъпи произ­ведения на изкус­т­вото, бижута, нед­вижима соб­с­т­веност и дялове в ком­пании с помощта на бивш високопос­тавен правител­с­т­вен служител и на биз­нес лидери.

Сред седемте ответ­ници по делото беше Имелда Мар­кос, която понас­тоящем е депутат в Кон­г­реса на Филипините.

Правител­с­т­вото “не успя да под­к­репи с доказател­с­тва“ твър­дението си, че семейс­тво Мар­кос и тех­ните приб­лижени са придобили чрез прес­тъпен сговор богат­с­тво, се казва в съдеб­ното решение от 25 сеп­тем­ври, оповес­тено сега.

Шефът на правител­с­т­вената аген­ция, от чието име бе подаден искът, отказа комен­тар, докато не види мотивите за решението на съда.

Семейс­тво Мар­кос е в добри отношения със сегаш­ния също така авторитарен президент Род­риго Дутерте, който само няколко месеца след избирането си през 2016 г. раз­реши бал­самираното тяло на покой­ния дър­жавен глава да бъде пог­ребано с военни почести в гробище за герои.