Иран: САЩ превръщат Персийския залива в буре с барут

Иран­с­кият вън­шен минис­тър Мохамад Джавад Зариф обвини САЩ вчера, че прев­ръщат района на Пер­сийс­кия залив в буре с барут, което може да избухне всеки момент, защото Америка и ней­ните съюз­ници го тъп­чат с оръжия, предаде Рой­терс.

Заливът е “тесен воден път, и ще става все по-малко безопасен, кол­кото повече чуж­дес­т­ранни воен­номор­ски съдове се появяват в него“, каза Зариф в интервю за катар­с­ката телевизия “Ал Джазира“.

Дър­жав­ният депар­тамент на САЩ обяви през юни, че Вашин­г­тон съз­дава коалиция с цел гаран­тиране на свободата на корабоп­лаването в района на Залива. Преди 20 дни дър­жав­ният сек­ретар Майк Пом­пейо пред­ложи да бъдат прив­лечени за учас­тие в тази коалиция дър­жави от раз­лични региони. Малко след това стана извес­тно, че Гер­мания, Фран­ция и Великоб­ритания водят преговори за съз­даване на соб­с­т­вена мисия за наб­людение на корабоп­лаването в Пер­сийс­кия залив. А гер­ман­с­кият вън­шен минис­тър Хайко Маас каза, че Бер­лин не иска да учас­тва в инициираната от Вашин­г­тон коалиция.