Всеки конфликт в района на Залива може да се разрасне неудържимо, заяви ирански генерал

Всеки конфликт в района на Залива може да се разрасне неудържимо, заяви ирански генерал

Майк Помпейо: САЩ ще засислват икономическия натиск над Иран

Всеки кон­ф­ликт в района на Залива може да се раз­расне неудър­жимо, заяви за аген­ция Фарс иран­ски генерал, цитиран от Рой­терс. “Ако в района избухне кон­ф­ликт, никоя страна няма да е способна да кон­т­ролира обх­вата и времет­раенето му“, заяви ген. Голамали Рашид.

В петък президен­тът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил военен удар в отговор на свалянето на американ­ски дрон от Иран, защото е можело да бъдат убити 150 души. Тръмп даде да се раз­бере, че е готов на диалог с Техеран. Вчера Иран заяви, че ще реагира твърдо на всяка зап­лаха за него. “Американ­с­кото правител­с­тво трябва да дейс­тва отговорно, за да защити живота на американ­с­ките вой­ници, като избягва непод­ходящо поведение в района“, каза още ген. Рашид.

Съюз­никът на САЩ Израел, който отдавна зап­лашва да нанесе удари по иран­ски ядрени обекти, прояви раз­биране към позицията на Тръмп пред­вид кам­панията му на дип­ломатически натиск върху Техеран. “При цялото уважение към факта, че на 150 иранци бе спес­тена жес­тока съдба, истин­ски важ­ното нещо е американ­с­ката политика, която служи на интересите на света и на Израел, като пречи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия“, заяви израел­с­кият минис­тър за регионал­ното сът­руд­ничес­тво Цахи Ханегби. Той обаче допусна, че все още е въз­можно Вашин­г­тон да удари иран­ците при провокация срещу САЩ в Залива.

Иран­ски депутати скан­дираха “Смърт на Америка“ на пар­ламен­тарна сесия, в която зам.-председателят на пар­ламента Масуд Пезеш­киан обвини САЩ, че те са “истин­с­кият световен терорист“. “Америка е истин­с­кият терорист в света, като сее хаос в разни страни, дава усъвър­шен­с­т­вани оръжия на терорис­тични групировки, съз­дава несигур­ност и въп­реки това казва: “Елате да преговаряме“, каза Пезеш­киан в началото на заседанието, което се предаваше на живо по дър­жав­ното радио. “Смърт на Америка“, скан­дираха мнозина депутати.Това скан­диране често се пов­таря в Иран от революцията през 1979 г., която свали шаха, под­к­репян от САЩ. Преди няколко сед­мици Тръмп каза в телевизионно интервю, че иран­ците “не са крещяли “Смърт на Америка“ в пос­ледно време“, пише Рой­терс.

Същев­ременно дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Майк Пом­пейо заяви, че САЩ ще засил­ват икономичес­кия си натиск върху Иран, докато Техеран не се откаже от насилието и не отк­ликне на дип­ломатичес­ките усилия на Вашин­г­тон. “Готови сме да водим диалог, когато момен­тът за това бъде под­ходящ“, каза Пом­пейо. Ако Техеран реши “да се откаже от насилието и да отговори на нашата дип­ломация с дип­ломация, знае как да се свърже с нас“, допълни дър­жав­ният сек­ретар.