Симеон Славчев търка пейката в Левски, заради пари

Един от най-опитните фут­болисти Симеон Слав­чев пак започна да търка пей­ката. Според БЛИЦ хал­фът отказва да под­пише анекс за намаляване на зап­латата му. Припом­няме, че Слав­чев взимаше преди време огром­ните за род­ните стан­дарти 22 000 евро месечно. През миналата година Симеон се съг­ласи финан­совото му въз­наг­раж­дение да бъде свито до 10 000 лева, като това споразумение важеше до 1 януари.

Нас­коро соб­с­т­веникът наЛев­ски Наско Сираков започна нови преговори с играчите за поредно намаляване на парите им. Пред­ложението към Слав­чев е било същото – зап­латата му пак да бъде свита от 22 000 евро на 10 000 лева. Хал­фът обаче този път е пос­тавил условие. Съг­ласен е, но ако взима учас­тие поне в 70% от официал­ните мачове на Лев­ски. Засега изг­лежда договорка не е пос­тиг­ната и Слав­чев отново е резерв, като дори не попадна в групата за двубоя срещу ЦСКА 1948.