Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28092020

Брой 185, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.68113 BGN1 GBP = 2.14119 BGN1 CHF = 1.81129 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Илиана Раева: Отлагането на Олимпиадата е правилното решение

Илиана Раева: Отлагането на Олимпиадата е правилното решение

Илиана Раева: Отлагането на Олимпиадата е правилното решение

Сега най-важно е да се справим с ковар­ния вирус, а след това ще нап­равим най-верния план за нав­лизане в тренировъчен режим, заяви президен­тът на Федерацията по художес­т­вена гим­нас­тика

Президен­тът на Бъл­гар­с­ката федерация по художес­т­вена гим­нас­тика Илиана Раева комен­тира отлагането на Олим­пиадата заради коронавируса. Както вече стана ясно, Игрите в Токио бяха пренас­рочени за лятото на 2021 година. Това породи въп­роса дали някои от гим­нас­тич­ките ни — Невяна Владинова и Кат­рин Тасева, ще продъл­жат да гледат към Токио, тъй като имаха желание да сложат край на със­тезател­ната си кариера след Игрите това лято.

- Г-жо Раева, как приехте новината, че Олим­пиадата в Токио е отложена за 2021 г.? Може би трябва да започ­нем със ситуацията, в която се оказа светът?

- Ще започна с втория въп­рос. Ситуацията, в която се намира светът, е много сериозна и е необ­ходима огромна отговор­ност от всеки човек. Ставаме свидетели на без­п­рецеден­тен случай в пос­лед­ните десетилетия, в който един опасен вирус се раз­п­рос­т­ранява без­п­роб­лемно, убива, а все още човекът не може да се справи с него и да го спре. Страшно е наис­тина. Останахме си вкъщи, по-скоро зат­вориха ни вкъщи, което ще даде шанс на планетата ни да си почине малко от човеш­ките безумия, а на нас да осмис­лим пътя, по който сме тръг­нали. Раз­бира се, надявах се, че ще се справим с този сполетял ни Ад и ще има Олим­пиада, но уви… Следейки какво се случ­ваше пос­лед­ните дни с големи спор­тни събития, имах и опасения, че Олим­пийс­ките игри в Токио ще се отложат. Мисля, че това е правил­ното решение.

- Като цяло се очер­тава да няма никакво голямо спор­тно със­тезание през 2020 година. Как ще се отрази това кон­к­ретно на художес­т­вената гим­нас­тика, фатално ли ще е за под­дър­жане на форма и режим?

- Не мисля, че ще е фатално. Нашите национални отбори не тренират в момента. Изпъл­няваме правилата за извън­редна ситуация и изис­к­ванията на кризис­ния ни щаб. Сега най-важно е да се справим с ковар­ния вирус, а след това ще нап­равим най-верния план за нав­лизане в тренировъчен режим. Ще започ­нем така, както започва всяка под­готовка в началото на със­тезател­ната година. Пос­тепенно и внимателно, за да се пред­пазим от травми, след тол­кова дълга принудителна почивка. Дори смятам, че точно тя ще е полезна за израс­т­ването на нашите момичета. Тол­кова време имат сега да оценят силата и въз­мож­нос­тите, които им дава невероят­ният ни спорт, и да повяр­ват, че всъщ­ност са големи къс­мет­лийки да се със­тезават за Бъл­гария и да изг­раж­дат уникални качес­тва, които нищо друго не би могло да им даде, така както спор­тът — огромно нап­режение, отговор­ност, отдаденост на зас­лужаваща кауза, ежед­невни жер­тви… и куп други благос­ловени преживявания, за които тех­ните връс­т­ници дори и не подозират. Да не говоря за срещата с милиони почитатели в Бъл­гария и по света и лавината от любов, която ги зат­рупва по спор­т­ния им път.

- Ще устис­кат ли още една година нашите момичета, които смятаха да се откажат след Токио 2020 — както при индивидуал­ното, така и при ансам­бъла?

- Ако тях­ната цел наис­тина е била Олим­пиадата, ако тази цел е била тех­ният смисъл на живота им, ако за тях гим­нас­тиката е Смисъл, Любов, Жажда, няма никакъв проб­лем да й се отдадат още една година. Ако не е била това, значи е загубено време и няма смисъл.

- Говорихте ли вече с някои треньори и със­тезателки? Ако да, те как приемат новината?

- Да, говорих и с Весела Димит­рова, и с Бранимира Мар­кова. И двете треньорки са спокойни и мис­лят трезво и мъдро. Всичко по реда си. Те са в неп­рекъс­нат кон­такт с момичетата. Аз също се чувам с някои от тях. Всички много искат да тренират. Чудесно! Нека първо се справим с ужас­ната пан­демия, а за плановете и начина, по който ще процедираме, изобщо не се притес­нявайте. Всичко ще нап­равим както трябва.

- Въз­можно ли е да се тренира продъл­жително време извън зала?

- Да… в този момент е тежко и трудно да се тренира, особено ако е повече от 10 дни. А то ще е. Треньорите са им дали задачи. Ще трябва бързо да мис­лим как в домашна обс­тановка да са мак­симално полезни за със­тоянието си. Винаги има начин…

- Олим­пийс­кият огън винаги е обединявал света, а сега няма да бъде запален на определената дата, и то в мирно време!Според вас човечес­т­вото ще си научи ли урока, когато пан­демията отмине?

- Човек така е съз­даден и уст­роен, че бързо заб­равя. Това е и хубаво, и не тол­кова. Човечес­т­вото вече е осъз­нало колко е малко пред природата, земята и непоз­натия за нас кос­мически свят. Сега имаме много време да мис­лим и осъз­наваме истин­ски важ­ните неща в живота. Вяр­вам, че всеки един е малко по-осъзнат.

- Вие лично какво бихте казали на треньор­ките и със­тезател­ките от национал­ния отбор, как да приемат тази новина?

- Аз съм спокойна и уверена в пътя ни. Усещам, че и треньорите са така. Аз мога само спокойно и уверено да им кажа: Момичета, продъл­жаваме по същия начин по пътя си към целта!

- Сетих се за едно изказ­ване на великата със­тезателка по спор­тна гим­нас­тика Олга Кор­бут: „Най-ценното, което ти дава спор­тът, е въз­мож­ността да провериш на какво си способен“. Според вас в нас­тоящата ситуация това ли ще видим в светов­ния спорт — ще спечели този, който покаже, че е способен на всичко, за да сбъдне меч­тата си?

- Да! Прек­расно казано от “чудото с плит­чиците”! Бих добавила: Ще успее само този, който наис­тина иска и знае как!

България

Икономика

Култура

Свят

Земеделие

Тежка есен за родните картофопроизводители

Тежка есен за родните картофопроизводители

Помощта за бранша е пренебрежимо малка и не покрива дори половината от разходите, направени за тазгодишното производство, казват земеделци

Из…

Прочети още:

Loading...