Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Григор Димитров още не е решил дали ще играе за България

Григор Димитров още не е решил дали ще играе за България

Григор Димитров още не е решил дали ще играе за България

Няма как да участва на олимпийските игри в Токио, ако не се включи в националния отбор за Купа “Дейвис“, обясни капитанът на тима Тодор Енев

Капитанът на Бъл­гария за Купа “Дей­вис“ Тодор Енев говори пред БЛИЦ СПОРТ по горещата тема — ще играе ли Григор Димит­ров за родината в тур­нира. След два сезона в група III за Купа “Дей­вис“ Бъл­гария вече е в група II на зона Европа/Африка. На тима ни пред­с­тоят мачове с Южна Африка, като ще гос­туваме на съпер­ника през сеп­тем­ври. 37-годишният Тодор Енев е доволен от факта, че Бъл­гар­с­ката федерация по тенис полага много грижи за род­ните таланти. Опит­ният плов­див­чанин в края на месеца ще бъде с Алек­сан­дър Дон­ски на европейс­кото пър­вен­с­тво до 21-годишна въз­раст — в Хам­бург (Гер­мания) от 25 до 28 юли. Енев ще е треньор на големия ни талант.

- Ставаме свидетели на доста успехи на млади бъл­гар­ски тенисисти, обнадеж­ден ли сте за бъдещето?

- Да. Резул­татите от инвес­тициите на Бъл­гар­с­ката федерация по тенис в бъдещето са видими. Имаме страхотни успехи, започ­вайки още от отборите ни до 12 г. при мом­четата и момичетата. Юношите ни до 14 г. извоюваха трето място в над­п­реварата с осемте най-силни отбора в Европа и се класираха за светов­ното пър­вен­с­тво. Момичетата ни до 14 г. пос­тигат големи успехи, доказ­ват, че са сред най-добрите в Европа, а показателно е, че не само се класират на световни пър­вен­с­тва, но на пос­лед­ния шам­пионат на планетата заеха прес­тиж­ното девето място. Убеден съм, че им пред­с­тоят още много сериозни успехи. А с пос­лед­ния успех на мом­четата до 14 г. Бъл­гария за чет­върта поредна година класира отбор за финалите на световно пър­вен­с­тво, което се случва за първи път в историята. Освен това за осми пореден цикъл класирахме отбори на финалите на европейски пър­вен­с­тва, което също се случва за първи път. Националите до 16 г. също се класираха за финалите на европейс­ките отборни купи. Класираме отбори във всички въз­расти сред най-добрите. Това е доказател­с­тво за пос­тоян­с­тво. Екипът на Бъл­гар­с­ката федерация по тенис се грижи за раз­витието, а талан­тът на играчите и усилията на треньорите дават резул­тати на световно ниво. Прог­рамата на Бъл­гар­с­ката федерация по тенис “Новите шам­пиони“ е много успешна. Пьотр Нес­теров влезе в 2019 г. като №1 в Европа да 16 г. Започна да играе до 18 г. и се пред­с­тавя доста успешно. Иван Пенев също се раз­вива добре. Симеон Тер­зиев миналата сед­мица спечели ITF тур­нир до 18 г. — друг много сериозен успех. Имаме играч в топ 5 в ран­г­лис­тата на ITF — Адриан Анд­реев, който даже беше втори при юношите. Адриан е с много сериозен потен­циал за по-горни класирания в ран­г­лис­тата. Освен че съм капитан на Бъл­гария за Купа “Дей­вис“, аз съм ангажиран и се занимавам с юношес­ките гар­нитури за всички въз­расти — на корта и извън корта. Наб­людавам и младото поколение. С общи усилия рас­тат и се раз­виват много добри поколения за бъдещите национални отбори на Бъл­гария.

- Като капитан на отбора ни за Купа “Дей­вис“ какви зат­руд­нения изпит­вате? Всичко наред ли е преди мачовете с Южна Африка през сеп­тем­ври?

- Пред­с­тои много тежка битка в Южна Африка, съпер­никът е много силен, има със­тезатели в пър­вите 100 на син­гъл и пър­вите 50 на двойки! Ние имаме много млад със­тав, който е готов за битка, и всичко е въз­можно. И тук е моята роля — да се справя с раз­лич­ните харак­тери в отбора и да предам моя опит, за да могат да покажат мак­симума от въз­мож­нос­тите си и да изненадаме сил­ния отбор на Южна Африка.

- Ясен ли е отборът ни, в какво със­тояние е?

- Като продъл­жение на темата за работата за бъдещето на бъл­гар­с­кия тенис трябва да отличим и продъл­жаващото израс­т­ване на Адриан Анд­реев, израс­т­ването и резул­татите на Алек­сан­дър Лазаров и Алек­сан­дър Дон­ски. Също и на Димитър Куз­манов — той може да е на 25, но бъдещето е и пред него. Вяр­вам, че мом­четата имат сили да нап­равят добри мачове за Бъл­гария в Южна Африка. Отборът за Купа “Дей­вис“ през сеп­тем­ври е почти ясен.

- Каква е ситуацията с Григор Димит­ров? Кога му отп­равихте официална покана и получихте ли отговор?

- Пър­вата покана към Григор беше още съв­сем в началото на новата година, за да има дос­татъчно време да я съоб­рази с изгот­вянето на цялос­т­ната си прог­рама. Раз­бира се, че след това пос­ледва комуникация и още няколко покани, свър­зани и с под­роб­нос­тите по уточ­няването на датите и дес­тинацията за мача. Но като отговор продъл­жава да няма промяна в това Купа “Дей­вис” да влиза в плановете на Григор и щаба му.

- Да не би да е отписал Олим­пийс­ките игри в Токио? Ясно е, че няма как да се със­тезава на Игрите догодина, ако не играе за Купа “Дей­вис“. Кога за пос­ледно сте били в кон­такт с него и екипа му?

- Както вече казах, поканите към Григор са били винаги в пър­вия въз­можен момент и съоб­разени с изяс­няването на всички детайли за мача, но положителна промяна в отговора няма и продъл­жава да не включва Купа “Дей­вис” в прог­рамата му. А това автоматично ни праща и към темата, че не би могло да се включи и учас­тие на Олим­пийс­ките игри. Раз­бира се, че съм заг­рижен за учас­тието на най-добрия бъл­гар­ски тенисист и на Олим­пийс­ките игри в Токио. Затова и в комуникацията с щаба му дори съм изп­ратил отново като напом­няне критериите за учас­тие на Олим­пийски игри, аргумен­тирайки без­покойс­т­вото си, че Григор Димит­ров не ги е пок­рил. Прин­ципно има въз­мож­ност Григор да играе на World Team Cup в Авс­т­ралия в началото на 2020 г. Светов­ната отборна купа е по-скоро като демон­с­т­ративен тур­нир, в който се канят 24 мъжки отбора, нации с играчи от светов­ния елит при мъжете, но тур­нирът няма значение за пок­риването на критериите за олим­пийски квоти. Така че, като капитан на Бъл­гария абсолютно логично е да имам желание най-добрият ни тенисист освен да се пред­с­тавя успешно в тур­нир­ните си мачове, да играе и за национал­ния отбор за Купа “Дей­вис“, както и да пред­с­тавя страната ни на Олим­пийс­ките игри.

- Пред­с­тои ви да бъдете треньор на Алек­сан­дър Дон­ски на европейс­кото пър­вен­с­тво до 21-годишна въз­раст в Хам­бург. Шам­пионатът ще бъде проведено за първи път в историята. Какви са очак­ванията ви?

- Алекс Дон­ски прог­ресира, а пред­с­тоящото му учас­тие на европейс­кото пър­вен­с­тво е голям шанс за раз­витие. На този шам­пионат ще учас­т­ват само осем тенисисти и той е един от тях. Прог­ресът, който показва, отговарянето на критериите и доб­рите позиции на Бъл­гар­с­ката федерация по тенис му дават шанс да бъде част от историчес­кото първо европейско пър­вен­с­тво до 21 години и да премери сили с най-добрите до 21 г., което със сигур­ност ще е много полезно за бъдещето му. Това са големи мачове, от които ще може да изв­лече много. Да, ще бъда негов треньор по време на европейс­кото в Хам­бург и съм убеден, че то може да се превърне в трам­п­лин за Алекс.

- Дон­ски се раз­вива все по-успешно, от няколко месеца е в академията на Пат­рик Муратоглу. Допитва ли се за съвети и до вас?

- Да, раз­бира се, че следя неговите изяви и знам, че се раз­вива добре. Много често комуникираме и му давам съвети, той е изк­лючителен професионалист и съм сигурен че ще успее. Изб­рал е добър път да се готви при доказани специалисти и съм сигурен, че ще му помог­нат.

- Имате ли инфор­мация дали Цвети Пирон­кова ще възоб­нови със­тезател­ната си кариера?

- Нямам подобна инфор­мация, но всички се надяваме Цвети да продължи, защото е изк­лючителен спор­тист и боец.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие