Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Защо мълчи Корнелия Нинова?

Защо мълчи Корнелия Нинова?

След като беше изб­рана за вицеп­ремиер и минис­тър на икономиката и индус­т­рията, лидер­ката в оставка на БСП Кор­нелия Нинова всекид­невно говори по много теми: мораториума върху цените на тока, пар­ното, водата и мобил­ните оператори, колек­тор­с­ките фирми, пен­сиите… Всички тези социални теми и обещания без­с­порно са важни за бъл­гарите, дано да бъдат пос­лед­вани от реални дейс­т­вия и да бъдат доведени док­рай. Защото граж­даните сис­темно са мач­кани от коруп­цията, бед­ността, неравен­с­т­вата, лип­сата на социални права и защита. Явления, които са иманен­тни на модела „ГЕРБ”, който най-сетне трябва да бъде раз­г­раден. Част от този порочен модел е „Йес-менската” вън­шна политика на под­чинение на „начал­с­т­вата” от Брюк­сел и Вашин­г­тон, която унизява национал­ното ни дос­тойн­с­тво, вреди на национал­ните ни интереси и под­копава суверенитета на 1300-годишната ни дър­жава.

От години „полит­корек­тни” политици бър­кат член­с­т­вото ни в ЕС и НАТО и лоял­ността към съюз­ниците с без­ропотно под­чинение и папагал­ско пов­таряне на русофоб­ски ман­три. А за подобно поведение няма никакво основание – нито в историята, нито в съв­ремен­ността. Не може Бъл­гария да бъде залож­ник на чужди кон­ф­ликти или на кариер­ните амбиции и слугинаж на род­ните яст­реби към евро-атлантическите им нас­тав­ници. Днес отново стана актуална темата за раз­полагането на допъл­нителни военни сили на НАТО в Бъл­гария, след като американ­ски генерал „случайно” под­х­върли тази идея. Дос­тоен отговор (на тази засега теоретична въз­мож­ност) дадоха воен­ният минис­тър Стефан Янев и президен­тът Румен Радев, които отс­тояха позицията, че това не е в интерес на страната ни. Макар че беше определена като „лично мнение”, няма спор, че позицията е професионално мотивирана – и Радев, и Янев са военни специалисти от най-висок ранг. Тази политика е и пат­риотична, и легитимна, защото е под­к­репена от огром­ното мнозин­с­тво бъл­гар­ски граж­дани, 80% от които традиционно са нас­т­роени приятел­ски към Русия и негативно към русофоб­с­ката лек­сика и сан­к­циите.

За съжаление, по тези ключови въп­роси за „вой­ната и мира” Кор­нелия Нинова мълчи! Мълча и като лидер на БСП в течение на пос­лед­ните години, мълчи и сега като вицеп­ремиер в новото правител­с­тво. А БСП е длъжна да има ясна позиция, защото през своята 130-годишна история за социалис­тичес­ката пар­тия неиз­менни и фун­дамен­тални идейни цен­ности са защитата на мира и русофил­с­т­вото. В БСП не е имало, няма и няма да има яст­реби, няма русофоби, няма пок­лон­ници на проваления и без­с­лавно прик­лючил еднополюсен световен ред с хегемон САЩ. БСП има позиция, единодушно приета на Кон­г­реса през 2014 г., за пълна отмяна на антирус­ките сан­к­ции. Има и редица други дек­ларации, в които пар­тията изразява своето без­покойс­тво от влошените и почти зам­разени отношения на Бъл­гария с брат­ска, славян­ска, правос­лавна Русия. А пар­тий­ните решения не са хвър­чащ лист хар­тия за конюн­к­турна упот­реба – те следва да са задъл­жителни за всеки социалист и най-вече за лидера на пар­тията. Та нали именно за уж неиз­пъл­нени пар­тийни решения нас­коро „на под­пис” бе изк­лючен един член на Национал­ния съвет на БСП

Волята на социалис­тите винаги е била — особено когато пар­тията учас­тва във властта — да управ­лява така, че Бъл­гария да води балан­сирана вън­шна политика и да раз­вива активни и стратегически отношения с Русия и социалис­тически Китай. А ако ръковод­с­т­вото на БСП отново „заб­рави” да спази волята на социалис­тите, ще получи пореден изборен шамар – още по-тежък и от чет­вър­тото място с 10% доверие и 26 депутати в НС. И наред с тези аргументи — това е и позицията, отс­тоявана от президента Румен Радев, под­к­репен от БСП и за когото гласуваха 98% от социалис­тите. Може би и тук зад мъл­чанието на Нинова се крие вече очевид­ният личен реван­шизъм срещу президента!?

Тежка политическа грешка на лидера в оставка на БСП бе еднолич­ното определяне като чер­вени линии за учас­тие във властта на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция (отх­вър­лена от Кон­с­титуцион­ния съд) и позицията за Репуб­лика Северна Македония (по нея има общ кон­сен­сус). Реал­ните чер­вени линии за пар­тията са социал­ните политики и бор­бата с неравен­с­т­вата и монополите, образованието, духов­ността и кул­турата, строежа на АЕЦ „Белене”, както и балан­сираната вън­шна политика. По редица от тези теми, особено по вън­ш­нополитичес­ката, упорито се мълчи в навечерието на пред­с­тоящото заседание на Кон­г­реса. Социалис­тите искат ясна позиция и кон­к­ретни дейс­т­вия, които са в полза на национал­ния интерес и мяс­тото на Бъл­гария в новия многополюсен свят.

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Култура

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Бардът и актьор е кумир на руската, а и на световната публика, а популярността му и днес е сравнима с тази на Юрий Гагарин и маршал Жуков

Нав…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Свят

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

НАТО подготвя засилване на военното си присъствие по източните граници

Говорителят на украин­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво Олег Николенко нарече “…

Прочети още:

Loading...

Земеделие