Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче За двойния аршин!

За двойния аршин!

Изк­лючително странен е двой­ният аршин на някои медийни и политически „мисирки”, които комен­тират процесите в БСП. В пос­лед­ните 4 години под ръковод­с­т­вото на Кор­нелия Нинова в най-старата и масова сис­темна пар­тия у нас БСП започна процес на изчис­т­ване на образа — ярка опозицион­ност срещу гнилото статукво на Прехода и зад­кулисието, отказ от срам­ните ком­п­ромиси с дяс­ното, връщане към идей­ните корени — социалис­тически идеи и политики, към родолюбието и граж­дан­с­кия морал. След прекия избор за пред­седател и 50-ия юбилеен кон­г­рес пар­тията започна и процес на отпадане и освобож­даване на хора, които урон­ват ней­ния прес­тиж и я изпол­з­ват в лична изгода – икономическа или влас­това. Ренегатите Янков и Жаб­лянов се раз­г­раничиха от БСП, след като получиха около хиляда гласа срещу 50 хиляди за Нинова – реал­ната им „тежест” в прекия избор за лидер. И прис­танаха в пар­ламента на ГЕРБ.

Изк­люч­ването на Георги Гер­гов от редиците на социалис­тите също е част от този процес, защото на съвестта му тежат петото място на пар­тията в Плов­див, скан­далите от зад­кулисието („ЦУМ-гейт”), „дарението” от ГЕРБ от 43 млн. лв. за „дуп­ката” във Варна, призивите за коалиция с ГЕРБ и хвал­бите към Бойко Борисов. Но връх на всичко това е сис­тем­ното нарушаване на Устава на БСП. Елемен­тарно е — ако искаш да си част от една общ­ност, спаз­ваш правилата й. И въп­реки че тези нарушения бяха установени от Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия и от специална работна група, „медий­ните мисирки” обвиниха Нинова, че налагала еднолична власт и гонела неудоб­ните, и нарекоха решението на Национал­ния съвет „авторитаризъм” и „дик­тат”!?

Има ли друга бъл­гар­ска пар­тия, в която висши фун­к­ционери – депутати, кметове, облас­тни лидери обикалят радиа и телевизии — обсип­ват с омраза, обиди и квалификации своя легитимен лидер, и след тези „медийни турове”, отново да остават на ръководни длъж­ности в пар­тията? Има ли друга пар­тия, в която е въз­можно изк­лючен член (Гер­гов) да учас­тва и гласува в пар­тиен избор? Да, БСП явно е най-демократичната пар­тия в Бъл­гария, но този тип демок­рация понякога доста мяза на анар­хия и на без­п­редел.

Кор­нелия Нинова е един­с­т­веният пред­седател на пар­тия в Бъл­гария, който се под­ложи на модер­ния европейски пряк избор от всички социалисти и получи 80% от тях­ното доверие! Дали защото е юрист, или защото така е уст­роена, но тя е и един­с­т­веният лидер на БСП през пос­лед­ните десетилетия, който се стреми да спазва демок­ратич­ните процедури, духа и бук­вата на закона (Устава на пар­тията). И въп­реки всичко „опор­ните точки” се леят, омразата се тиражира, клеветите се нас­лаг­ват в пуб­лич­ното пространство…Защо днеш­ните нейни опоненти мъл­чаха, когато преди 7 години БСП изк­лючи бив­шия лидер и президент Георги Пър­ванов по абсолютно неус­тав­ната процедура „ала Станишев & Дъбов”. Мъл­чаха си и когато левицата се тресеше от плос­кия данък и антирус­ките сан­к­ции…

А когато самов­любеният Борисов еднолично отс­т­раняваше от управ­лението и от ГЕРБ силни фигури като Цветанов, Дян­ков, Горанов, Фидосова и редица други, той беше определян за прин­ципен, за герой и борец с коруп­цията!? Ето това е двой­ният аршин!

Ами когато „днеш­ният — бъдещ герой” Слави Трифонов изгони от пар­тията си облас­тна коор­динаторка, качила се в джип­ката на Борисов!? Кой се въз­мути, кой го нарече дик­татор? Подобни комен­тари лип­с­ват и по отношение на дес­ните, на ДПС, на обединените и разединени Пат­риоти… Странна е фик­сацията върху БСП и лич­ността на Кор­нелия Нинова! Не се оценяват идеите и прог­рамите на социалис­тите, а всичко се се овър­толва в клюки и инт­риги. Но дали тази фик­сация е само странна, или пък много удобна и финан­сово мотивирана от управляващите…За да оцелеят Статук­вото и Мафиотско-мутренският модел в нас­тъпилото без­в­ремие на Бъл­гария.

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие