Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Колекторско робство

Колекторско робство

Фашизъм и робия – това е най-краткото описание на поведението на час­т­ните съдии-изпълнители и на колек­тор­с­ките фирми към сред­нос­татис­тичес­кия бъл­гарин. От години се знае, че ЧСИ-тата тор­мозят хиляди бъл­гари, обс­луж­вайки монополис­тите, но унижавайки отрудени и бедни хора. За фир­мите, които с мут­рен­ски и полумут­рен­ски методи на зап­лаха и изнуд­ване събират задъл­жения от хората, се оказа, че дър­жат в ръцете си съд­бата на над милион и половина сънарод­ници, или на всеки пети бъл­гар­ски граж­данин, а ако броим и тех­ните семейс­тва – тор­мозят половин Бъл­гария. Като брой хора това поразително напомня на броя на най-бедните пен­сионери плюс работещите бедни. В голяма част от случаите не става дума за задъл­жения, нат­рупани не от недоб­росъвес­т­ност, а заради нисък доход, заради загуба на платежос­пособ­ност поради нарас­нали цени, поради болест, поради загуба на работа или други подобни причини. Отделна „губер­ния” са бър­зите кредити, които хората тег­лят не от добър живот, а в името на оцеляването. Не е ряд­кост такива да се тег­лят за храна или пък за лечение… И как иначе, щом 68% от семейс­т­вата у нас живеят с доход на човек под минимума за изд­ръжка! Условията са нап­раво лих­вар­ски, а дреб­ният текст в дъното на листа може да те превърне в роб за дълги години. Факт е, че задъл­женията трябва да се плащат, но и в това е нужна човещина и уважение към дос­тойн­с­т­вото на хората, а не принуда или юридически трикове, които под­веж­дат обик­новения човек. Факт е, че живеем в пот­ребител­ско общес­тво, в което медиите, рек­ламите и масовата психология ни карат да пот­ребяваме още и още. Но това не означава, че пок­рай тър­сачите на лесно щас­тие трябва да страдат отрудени, бедни, но дос­тойни хора. Тъжна, предиз­вик­ваща сълзи, е кар­тината във всеки офис на колек­тор­ска фирма или на ЧСИ, където въз­рас­тни, материално зат­руд­нени хора бук­вално са обиж­дани, ругани и унижавани с ехидно без­раз­личие. Сис­темата „монополи – кредити – съдии-изпълнители – събирачи на дъл­гове”, е сис­тема, която убива и унижава, която противопос­тавя едни на други бъл­гари, която пос­тавя като цен­ност пазара над човека. Днес, когато прокуратурата тръгна на справед­лив кръс­тоносен поход срещу мафиот­с­ката и битовата прес­тъп­ност, е време дър­жавата да ограничи и без­кон­т­рол­ната наг­лост на бир­ниците и монополис­тите, защото тя е източ­ник на мъки за милиони чес­тни хора.

Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...