Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Срещу сегашните и утрешните трудности - решителност и споделени отговорности с помощта на европейските средства

Срещу сегашните и утрешните трудности - решителност и споделени отговорности с помощта на европейските средства

Срещу сегашните и утрешните трудности - решителност и споделени отговорности с помощта на европейските средства

Семейна оран­жерия в Слив­ница прилага модер­ните европейски прак­тики на базата на проект по под­мярка 4.1 “Инвес­тиции в земедел­ски стопан­с­тва“ по Прог­рама за раз­витие на сел­с­ките райони (20142020 г.)

Фирма “ЕТ Кар­боника Плюс — Радос­тина Пет­рова“, град Слив­ница, притежава високотех­нологична оран­жерия за отг­леж­дане на крас­тавици. Оран­жерията е истин­ски семеен биз­нес на Радос­тина и съп­ругът й Петър Пет­ров. Помощ оказ­ват и родителите, които взимат учас­тие в немал­кото дей­ности в оран­жерията.

Сред основ­ните фак­тори за новото раз­витие на семей­ния им биз­нес е реализирания от тях проект по под­мярка 4.1 от Прог­рама за раз­витие на сел­с­ките райони ПРСР (20142020 г.). Той е на стой­ност над 1,1 млн. лева и е за изг­раж­дане и оборуд­ване на обс­луж­ваща сграда в мес­т­ност “Шабаново поле“ в зем­лището на Слив­ница.

За храненето на рас­тенията са изпол­з­вани специални продукти за хид­ропонно отг­леж­дане. Кул­турата е с посевна норма 1 500 рас­тения на декар. Уникал­ните свойс­тва на сорта крас­тавици Hi Force F1 от иноватив­ната серия Hi Revolution поз­волява вед­нага след раз­саж­дането да се удвои броят на стеб­лата до 3000 стебла на декар, съот­ветно се пос­тига по-висок добив. Инвес­тицион­ното пред­ложение на Радос­тина и Петър е биологично ориен­тирано, сериозно и амбициозно замис­лено. Те изг­раж­дат пред­п­риятие със склад за преработка и съх­ранение на плодове и зелен­чуци. То е раз­положено върху 1504 кв. м. Плановете на соб­с­т­вениците са тук да се преработ­ват раз­лични сезонни плодове и зелен­чуци, като основно се пред­вижда произ­вод­с­тво на печени или зам­разени зелен­чуци. Другото нап­рав­ление е и преработ­ката на раз­лични видове плодове, които след прибирането им се пос­тавят в хладилна камера за предох­лаж­дане. Пос­ред­с­т­вом проекта изг­радихме модерна оран­жерия, раз­казва Радос­тина и обясни, че съоръжението притежава соб­с­т­вен климатичен кон­т­рол. Регулираме тем­пературата и влагата за отг­раж­дането на кул­турите.

Семейс­т­вото е решило да кан­дидат­с­тва с нов проект по Прог­рамата за пос­т­рояването на соб­с­т­вена цен­т­рала със слън­чеви батерии, която ще осигурява енер­гия през нощта. С това семейс­тво Пет­рови ще оптимизира енер­гий­ните високи цени и ще намалят раз­ходите за тях. Другото изгот­вено пред­ложение е за под­г­ряване на кореновата сис­тема на рас­тенията. Те обмис­лят и пос­тавянето на лед-лампи, които ще намалят времевия период от раз­саж­дането до брането. Проек­тите са точно по специал­ността на Петър, който е бил специалист в енер­гетиката. Радос­тина пък сега трупа знания и умения, защото учи трета година Аграр­ния универ­ситет в Плов­див. За семей­ната оран­жерия работят освен родителите и двамата им сина — 11 годиш­ните близ­наци и още 6 човека. Според Петър те ги приемат като истин­ски членове на неговото семейс­тво — и в работата, и в почив­ките, и в ежед­невието. За този оптимис­тичен резул­тат решаващ принос има въз­мож­ността, дадена на бъл­гар­с­кия фер­мер по линия на под­мярка 4.1 “Инвес­тиции в земедел­ски стопан­с­тва“ на ПРСР (20142020 г.), която дава въз­мож­ност на мал­кия и среден агробиз­нес да пос­тига своите големи цели.

logos eu mnz

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...

Земеделие