Борисов натрупал дълг от 5,5 млрд. лева

Борисов натрупал дълг от 5,5 млрд. лева

България е преминала от бюджетен излишък към дефицит през 2020 г.

Бюджетът за миналата година, когато на власт бе правител­с­т­вото на Бойко Борисов, е завър­шил с дефицит в раз­мер на 4,78 млрд. лв. (4% от БВП). Това показва рязка промяна във финан­сите на дър­жавата, след като през 2019 г. хаз­ната беше на плюс от 2,551 млрд. лева, показ­ват окон­чателни данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ), пуб­ликувани вчера. В същото време дър­жав­ният дълг за 2020 г. се е увеличил до 29,602 млрд. лв. За срав­нение, през предиш­ната година дър­жав­ният дълг беше в раз­мер на 24,085 млрд. лева, или с 5,5 млрд. лв. по-малко. Дефицитът в под­сек­тор „Цен­т­рално управ­ление“ е в раз­мер на 5,284 млрд. лв., или 4,4% от БВП. Под­сек­тор „Мес­тно управ­ление“ е реализирал излишък от 339 млн. лв., а под­сек­тор „Социал­ноосигурителни фон­дове“ е реализирал излишък от 165 млн. лева. Дан­ните на НСИ показ­ват, че брут­ният вът­решен продукт на Бъл­гария се е понижил през 2020 г., която беше пър­вата цяла година в условията на пан­демия, до 119,951 млрд. лв. През 2019 г. той беше в раз­мер на 120,395 млрд. лв.