Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон08032021

Брой 46, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Имоти за бизнес и ниви за реколта продава „Агрион“

Имоти за бизнес и ниви за реколта продава „Агрион“

Най-безопасният механизъм за търгуване на земя е в Интернет

Близо 5 000 пар­цела със стар­това цена от 300 лв. за дка могат да бъдат закупени от фер­мери, които искат да раз­ширят своите стопан­с­тва или такива, които искат да стар­тират земедел­ски биз­нес. Пред­ложението е на най-голямата ком­пания за управ­ление на земедел­ска земя „Агрион“. Дигитал­ната онлайн плат­форма на дружес­т­вото може да бъде отк­рита на адрес www.agrion.bg.

Тези, които искат да инвес­тират в терени с бърза въз­в­ращаемост, пък могат да раз­г­ледат селек­цията на дружес­тво от екс­к­лузивни имоти с огромен инвес­тиционен потен­циал в специал­ната сек­ция на сайта на „Агрион“ https://www.agrion.bg/exclusiveproperties/

Плат­фор­мата поз­волява през сайта да се купуват качес­т­вени земедел­ски земи, а голяма част от стъп­ките по закупуването им могат да се правят от вкъщи.

“Пазарът на имоти по цял свят винаги е бил относително кон­сер­вативен. Извън­ред­ната ситуация, свър­зана с COVID-19 обаче дава отражение и върху пазара на земедел­ски земи. Появяват се все повече тех­нологични решения, насочени към дигитализирането на пазара.

Ситуацията днес ни дава въз­мож­ност да ускорим дигитализацията и да кон­цен­т­рираме усилия върху по-бързо въвеж­дане на тех­нологични решения. Част от тях е въз­мож­ността нашите клиенти да купуват земи онлайн, дирек­тно през сайта www.agrion.bg“, каз­ват от дружес­т­вото.

Тази, които имат желание да изберат качес­т­вена земя от сайта на „Агрион“, могат да раз­г­ледат имотите в сек­цията https://bit.ly/37sAv40. След­ващата стъпка е да се свър­жат с екс­пер­тите на ком­панията. Заяв­ката може да бъде подадена онлайн, по телефона, чрез национал­ния номер 08001166 или през сис­темата за чат на живо на сайта. Екс­пер­тите на „Агрион“ са на раз­положение за обс­тойна кон­сул­тация за сдел­ката.

Имотите, които се пред­лагат на сайта на „Агрион“ са на територията на цялата страна, като най-голям интерес предиз­вик­ват тези в облас­тите Бур­гас, Варна, Велико Тър­ново, Мон­тана, София. За терените край морето и в планините над­дават и час­тни инвес­титори, извън земедел­с­кия сек­тор. Сред особено апетит­ните пар­цели изпък­ват тези с площ над 20 дка, под­ходящи за раз­лични земедел­ски кул­тури.

Досега прак­тиката показва, че оферти подават основно фер­мери и арен­датори, които имат сериозни намерения за увеличаване и окруп­няване на имотите си. Покуп­ката на земя е отлична въз­мож­ност за земедел­с­ките стопани да окруп­нят пар­целите си и да раз­ширят стопан­с­т­вата си, категорични са агроек­с­пер­тите. Комасацията увеличава произ­водител­ността и намалява раз­ходите. Тя дава по-добри условия за механизирана обработка на земята, което е пред­пос­тавка за увеличаване на добивите и за раз­виване на сел­ско стопан­с­тво с висока добавена стой­ност.

Най-важното, което трябва да кажем на нашите пар­т­ньори и клиенти е, че „Агрион“ продъл­жава да работи усилено за тях. За още по-голямо тяхно улес­нение, вече пред­лагаме и въз­мож­ността да купят земя почти изцяло по дигитален път. С всяка изминала година клиен­тите ни стават все повече и повече, тъй като сами се убеж­дават, че услугите на „Агрион“ са чес­тни и проз­рачни. Интересът е огромен и сме доволни, че все повече хора, които се интересуват от земеделие, избират „Агрион“ за пар­т­ньор“, споделят от дружес­т­вото.

Окруп­няването на терени помага и фор­мирането на по-добра цена на земедел­с­ките площи. Стой­ността на комасираните имоти е доста по-висока от сред­ната за даден регион, дори и да се срав­няват терени от едно и също зем­лище, категорични са екс­пер­тите в бранша.

Не лип­сва интерес и от други инвес­титори, които имат сериозни доходи и искат да ги вкарат в печеливши активи.

Голяма част от тях са бъл­гари, живеещи зад граница или такива с високи доходи, които през годините са спес­тили сред­с­тва. Нис­ките лихви по бан­ковите депозити стимулират хората да тър­сят по-високодоходни инс­т­рументи, как­вито са инвес­тициите в земедел­ска земя. Придобитата земя обик­новено се отдава под наем или аренда, което при правилно планиране може да докара доход­ност, далеч над лих­вите в бан­ките.

България

Икономика

Loading...

Култура

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьор­ката Елица Пет­кова получи стипен­дия от Бер­линале. Стипен­дията се присъжда съв­мес­тно от прог­рамите “Пер­с­пек­тивно гер­ман­ско кино“ и “Т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Антон Недялков извън терена повече от месец

Защит­никът на Лудогорец Антон Недял­ков се раз­мина с тежка кон­тузия след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Цар­ско село за Купата на Бъл­гари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични,…

Прочети още:

Loading...