Работодатели: 2020 г. беше “чудовищна“ за бизнеса

Задава се лавина на несъстоятелност сред фирмите, казват от Българската стопанска камара

Изминалата година бе „чудовищна“ за биз­неса, обяви вчера Радос­вет Радев, пред­седател на Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара /БСК/, „Нито имаше биз­нес среда, нито имаше биз­нес“, заяви той на прес­кон­ферен­ция в столицата, припом­няйки, че пред­п­риятията в страната са работели не повече от 78 месеца заради блокадите. Радев припомни някои данни от пос­лед­ната анкета на БСК, според която биз­нес климатът в условията на пан­демията се е влошил драс­тично. Според 89% от анкетираните той се е влошил, а оптимис­тите са едва 2% от всички анкетирани. 70% от ком­паниите отчитат влошаване на икономичес­ките показатели, едва 7% са пос­тиг­нали рас­теж. Лоша е била и работата на дър­жав­ните инс­титуции, като Народ­ното съб­рание събира 90% недоверие заради некадърно нап­равени закони. Друга тревожна тен­ден­ция според него е, че 56% от фир­мите отлагат всякакви инвес­тиции в близко бъдеще. От работодател­с­ката организация се опасяват от лавина на несъс­тоятел­ност сред биз­неса. Като провал от БСК оценяват нес­лучилото се елек­т­ронно управ­ление, което бук­сува. Дър­жавата има дълг в тази посока и заради без­рис­ково преминаване през Covid кризата, посочи Радев. По думите му е време да се приеме новата стратегия за мал­ките и средни пред­п­риятия, които бяха най-потърпевшите от нас­тоящата криза.

Васил Велев от Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария обърна внимание на Национал­ния план за въз­с­тановяване, посоч­вайки, че от сред­с­т­вата по него зависи икономичес­кото въз­с­тановяване, модер­низацията на икономиката и догон­ващото раз­витие. Работодателите не са доволни от плана досега. Неохотно, бавно и трудно се движи този план, а той до сед­мици трябва да бъде завър­шен и внесен, така че и в началото на второто полугодие да стар­тира неговата реализация. Това са пър­вите сред­с­тва за под­к­репа на биз­неса за инвес­тиции.