Прогноза: С този темп ще ни ваксинират през… 2040 година

При това става дума не за всички, а за 70% от населението, сочи анализ на „Политико”

Вак­синирането в Европа трябва да се случи пет пъти по-бързо от сегаш­ното темпо, за да се дос­тигне целта на Европейс­кия съюз от 70% вак­синирани до края на лятото, пише в обширен материал на „Политико“, цитиран от БТВ.

В него са посочени данни и изчис­ления при сегаш­ния темп на вак­синиране кога всяка отделна дър­жава в ЕС ще дос­тигне нуж­ните стой­ности за колек­тивен имунитет. За Бъл­гария се очаква такъв да бъде пос­тиг­нат чак през август 2040 г. — след 19 години.

Миналата сед­мица Европейс­ката комисия пожела до края на лятото да бъде вак­синирано 70% от пъл­нолет­ното население на страните — членки в ЕС. Тази цел в момента на прак­тика е невъз­можна.

Ние трябва да увеличим тем­пото 29 пъти, за да дос­тиг­нем изис­к­ванията на ЕК.

За момента пър­венец в ЕС и един­с­т­вената страна, която може да дос­тигне до желаните 70%, е Малта.