Разхлабват мерките от 4 февруари

Отварят молове и фитнеси, големите ученици се връщат в клас

В рам­ките на работно съвещание в МС, което премиерът свика в Минис­тер­с­кия съвет с пред­с­тавители на НОЩ, вак­синацион­ния щаб и минис­три, беше пот­вър­дено решението от 4 фев­руари да се възоб­нови присъс­т­веното обучение на учениците от 5. до 12. клас по строго определен ред. От началото на фев­руари врати отново ще могат да отворят залите за фит­нес, спорт, танци и за кул­турни мероп­риятия, както и магазините в големите тър­гов­ски цен­т­рове. Премиерът Борисов раз­пореди на здрав­ния минис­тър Кос­тадин Ангелов да проведе среща с пред­с­тавителите на рес­торан­тите, заведенията и нощ­ните клубове и отново да обсъдят въз­можни варианти за тях­ното фун­к­циониране. Алар­миращ факт обаче е новият вариант на COVID-19, който вече е и у нас и е необ­ходимо да се намали скоростта на неговото раз­п­рос­т­ранение.