Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Лизинг от „Агрион“ с възможност за еднократно годишно плащане

Лизинг от „Агрион“ с възможност за еднократно годишно плащане

Лизинг от „Агрион“ с възможност за еднократно годишно плащане

Сред облекчените мерки е и по-ниската лихва на компанията

По-ниска лихва и гъв­кави условия за лизинг на земедел­ска земя, изцяло отговарящи на пот­реб­нос­тите на малки, средни и големи земедел­ски произ­водители, пред­ложи на пазара кредитиращата ком­пания „Агрион Финанс“. Паралелно с това, ком­панията, която е част от лидера в тър­говията със земедел­ска земя — „Агрион“, дава въз­мож­ност на клиен­тите си да получат до 100% финан­сиране от раз­мера на пазар­ната оценка на земята, която са си изб­рали да купят и значително сък­ращава процедурата и сроковете за отпус­кане на финан­сирането.

От дружес­т­вото обяс­няват, че лизин­гът на земя е една от най-търсените услуги.

С облек­чаването на процедурите и намаляването на сроковете искаме да дадем въз­мож­ност на повече земедел­ски стопани да имат дос­тъп до финан­сиране, което ще им помогне да бъдат по-конкурентни и да осъщес­т­вят биз­нес плановете си. Продук­тите са раз­работени така, че да отговарят на пот­реб­нос­тите на всички, които се занимават със земеделие“, казаха от „Агрион Финанс“.

Сериозно облек­чение за фер­мерите е изгот­вянето на индивидуален погасителен план за всеки. „Агрион Финанс“ може да раз­с­рочи изп­лащането на земята за период до 10 години, като в зависимост от приходите на фер­мера, вноска може да се плаща и само вед­нъж годишно.

Ако цената на изб­рания терен съв­пада с пазар­ната оценка на земята, не се налага лизин­гополучателят да учас­тва със соб­с­т­вени сред­с­тва в сдел­ката, а дирек­тно започва да си плаща внос­ките по лизинга. Това е сериозно облек­чение за по-малките и средни земеделци, за които осигуряването на самоучас­тието често е сериозно предиз­викател­с­тво, категорични екс­пер­тите. На прак­тика, до сключ­ването на договора за лизинг, фер­мерите нямат абсолютно никакви раз­ходи и не влагат соб­с­т­вени пари. Гратис­ният период по глав­ницата е до 12 месеца.

Агрион Финанс“ не удържа такса за раз­г­леж­дане на докумен­тите и за оценка на обез­щетението. Пазар­ната оценка на желаната земедел­ска земя се извър­шва от екс­пер­тите на „Агрион“ и е абсолютно без­п­латна за лизин­гополучателя. Раз­мерът на отпус­натото финан­сиране се определя само от стой­ността на имота, който се пред­лага за обез­печение. Това е крачка нап­ред към под­помагането на пред­п­риемачи, които тепърва стар­тират своя биз­нес. Пред­видена е и въз­мож­ност дружес­т­вото да финан­сира раз­ходите по прех­вър­лянето на имота.

Инфор­мация за пъл­ните условия на финан­совите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на ком­панията на адрес www.agrion.bg/finance/, на национал­ния телефон 0800 111 66 или във всеки един от офисите на дружес­т­вото в цялата страна.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...