Неравенство: Средната заплата в Благоевград – 700 лева, в София - 1700

Сред­ната работна зап­лата в страната през второто тримесечие е 1260 лева. Спрямо пър­вото тримесечие на годината тя се повишава с 4,3 на сто, сочат дан­ните на Национал­ния статис­тически инс­титут, цитирани от БНР

В същото време обаче се увеличават раз­ликите между сред­ната зап­лата в раз­лич­ните региони на Бъл­гария. По пос­ледни данни на Национал­ната статис­тика сред­ната зап­лата в София вече е 1730 лева, а най-ниската в Благоев­г­рад 800 лева, което е над два пъти по-малко, откол­кото в столицата. 

С най-ниските средни зап­лати, освен Благоев­г­рад, са Видин с 805 лева, Хас­ково с 862 и Кюс­тен­дил с 870. Сред пър­вен­ците пък освен София са Враца 1 213 лева, Стара Загора с 1 164 и Варна с 1 145. През юни сред­ната зап­лата в общес­т­вения сек­тор е 1 252 лева. Това означава, че основ­ната депутат­ска зап­лата вече е 3 756 лева. 

ЗЕМЯ припомня, че тук става въп­рос за сред­ната зап­лата, чиито ръст не отменя факта, че у нас между 600 000 и 800 000 са работещите бедни и това не е теза на опозицията, а приз­нание на социал­ния минис­тър Бисер Пет­ков. По данни на НСИ 22% от бъл­гарите живеят под прага на бед­ността, а всеки трети живее в риск от бед­ност.