Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Бачковският манастир разширява музейната си експозиция

Бачковският манастир разширява музейната си експозиция

Бачковският манастир разширява музейната си експозиция

Бач­ков­с­кият манас­тир раз­ширява музей­ната си екс­позиция, като за целта е ремон­тирано ново помещение, в което ще бъдат под­редени невиж­дани икони и други пред­мети. Обновената част ще бъде отк­рита до края на годината.Новата част на манас­тир­с­кия музей е помещение, което беше неиз­пол­з­ваема изба, уточни епис­коп Сионий. дър­жавата отпус­нала доста сред­с­тва в края на миналата и началото на тази година за рес­тав­рация на много от иконите, съх­ранявани в манас­тира. „Иконите са древни светини, които ще могат да пос­рещат и благос­лавят всички идващи в Светата обител“, под­черта дядо Сионий.

Те са както от древ­ността, от въз­с­тановяването на древ­ния храм през 1600 г., така и от наши дни. Ще бъде пред­с­тавен древен мраморен иконос­тас, който датира от 11-и век. Това е иконос­тасът на старин­ния храм на манас­тира. Ще се прос­леди традицията на изработ­ката на иконите от древ­ността до наши дни. Сред новите екс­понати е и кръст, подарен на манас­тира от император Алек­сий Ком­нин. Там е старин­ният трон от цен­т­рал­ния храм, който е датиран от древ­ността, няколко много стари икони, две пев­ници, изработени в Йерусалим и донесени в манас­тира при обновяването на храма.„Музеят е съз­даден през 30-те години на миналия век, като на нас­тоящото му място е от 14 години, раз­казва Стамен Пепелишев“, уред­ник на музея. Той уточни, че нещата, които са показани в него са богос­лужебни пред­мети, били в упот­реба дълги годни. Там са показани кръс­тове, изработени от изк­лючително фина дър­ворезба, изкус­тво, което въз­никва в Атон през 1617-и век, като в началото е като монашеско ръкоделие. Част от тях са пос­тавени в метални обкови — знак на пос­вещение на вяра, на жер­тва, зап­латени от пок­лон­ници. Като най-ценен екс­понат той посочи дарох­ранител­ница, която е получила името “Венециан­ска“, тъй като наподобява цър­к­вата „Сан Марко“ във Венеция. Това е кул­тов съд, в който се съх­ранява така нареченото сухо причас­тие за спешни случаи. Тя е сребърна, с поз­лата и с много полу — скъпоценни камъни. има още една в НИМ, както и в манас­тира „Света Екатерина в Египет“.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...

Земеделие