Пианистката Красимира Филева и кавалджията Дамян Йорданов с първа награда в Италия

Кон­кур­сът в Италия е под над­с­лов „Бъдещи звезди“. Преподавателят по пиано в АМТИИ доц. д-р Красимира Филева и младият кавал­джия Дамян Йор­данов спечелиха Първа наг­рада в “Смесена въз­рас­това група“, категория “Смесени ансам­бли“ на Меж­дународ­ния онлайн кон­курс “Бъдещи звезди“ в Италия.

Към отличието е прибавена и пред­метна награда-видео камера. Приз­нанието е завоювано в кон­курен­цията на учас­т­ници от 31 страни, като втора и трета наг­рада в категорията на нашите изпъл­нители журито не е присъдило. Според рег­ламента, видеок­липовете доц. д-р Красимира Филева и Дамян Йор­данов ще бъдат показ­вани в продъл­жение на 1 година на Меж­дународ­ната арт плат­форма “Prometheus“, във Фейс­бук и Инс­таг­рам. След наг­радата от Меж­дународ­ния мос­ков­ски онлайн музикален кон­курс това е второто меж­дународно отличие на дуета.