Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Премиера на теат­рал­ния спек­такъл “Небесна рана или екс­тазът“ с режисьор Симеон Димит­ров се играе днес от 19.00 ч. в Клуб “Модерен Театър“ на Бур­гас.

Спек­такълът е изг­раден по автор­с­ката пиеса на Симеон Димит­ров за лич­ността на гениал­ната поетеса Емили Дикин­сън. Блес­тящото слово и ней­ната поезия и високото ниво на философ­с­кото й съдър­жание, провокират автора за съз­даване на пиесата и спек­такъла.

Образът на глав­ната героиня се изпъл­нява от младите акт­риси Велис­лава Димова и Мария Гер­манова. Двойс­т­веността на образа в пиесата изс­ледва слож­ния вът­решен живот на лич­ността на Дикин­сън. Противоречивото съжител­с­тво на две същ­ности е част от твор­чес­ката природа въобще, а в спек­такъла тя придава още един пласт към слож­ната лич­ност на Емили.

Спек­такълът пос­тавя своеоб­разно начало на Театър “Интимен“ — театърът на Симеон Димит­ров. Философия и поезия се сливат и докос­нат най-фините плас­тове на човеш­ката душа.