Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Виртуални пътешествия из българските музеи

Виртуални пътешествия из българските музеи

Музеите са зат­ворени заради каран­тината, но най-страстните фенове на културно-историческото ни нас­лед­с­тво могат да се впус­нат във вир­туални пътешес­т­вия на ком­пютъра. Освен тях дос­тъпни са още къщи музеи на велики бъл­гари, крепости и гроб­ници.

Къща-музей Алеко Кон­с­тан­тинов, Свищов

Къщата-музей на Алеко в Свищов пази сър­цето на писателя. Той отказва да продаде бащиния си дом за 15 хиляди златни лева. От корес­пон­ден­цията, която се съх­ранява в Историчес­кия музей в Свищов, става ясно, че Алеко е отговорил в писмо, посоч­вайки, че това е „къща с историческо значение, в която стъпва за първи път кракът на царя-освободител“ и не се продава. „Освобож­дението става на 27 юни 1877 г. Когато императорът идва, това е една от къщите, които посещава в Свищов и в тази стая специално по желание на Алеко Кон­с­тан­тинов е уреден кът за гос­туването на император Алек­сан­дър Втори. Самоварът и чашите са от рус­ките гости. Всичко е събирано автен­тично.

Къщата става става мемориален музей през 1979 г. В север­ната половина на втория етаж е нап­равена впечат­ляваща въз­с­тановка на под­ред­бата в богата тър­гов­ска къща от втората половина на ХІХ век, как­вато без­с­порно е тази на бащата на Алеко — Иваница хаджи Кон­с­тан­тинов. Оригинал­ната виен­ска мебел и пред­мети на бита и раз­коша от онова време неусетно пренасят посетителите в атмос­ферата на предос­вобож­ден­с­ката епоха. В останалата част на етажа чрез снимки, книги, писма и лични вещи са показани твор­чес­ките и общес­т­вените стрем­ления на писателя.

Плиоцен­ски парк, село Дор­ково

Плиоцен­с­кият парк в Дор­ково е палеон­тологичен музей, който пред­с­тавя находки от плиоцена, отк­рити в палеон­тологич­ното находище в мес­т­ността „Елин кладенец” около Дор­ково. Находището е най-голямото поз­нато на палеон­толозите струп­ване на кости от над 30 вида животни на едно място. Отк­рити са над 600 кости на 15 m2 площ. Това е най-голямото палеон­тологично находище на Бал­каните и втората най-значима екс­позиция в Европа. Музеят е отк­рит през 2013 година.

Асенова крепост

Асеновата крепост е това, което е останало от сред­новеков­ната крепост с укрепената цър­ква „Света Богородица Пет­ричка“. Намира се в планината Родопи на 2 км от Асенов­г­рад. Крепостта е същес­т­вувала още по времето на траките, преус­т­роена е от Визан­тия през IX век, за да охранява вратата на Беломор­с­кия проход и да осигури визан­тийс­ката граница в този край. Крепостта същес­т­вува до 1410 г, раз­рушена е от нах­луващите осман­ски войски.

Чер­вената цър­ква, Перущица

Чер­вената цър­ква е от бисерите на ран­нох­рис­тиян­с­ката архитек­тура в Европа, архитек­турен и археологически памет­ник от национално значение. Статут на национален античен памет­ник получава през 1927 г, а на архитектурно-строителен памет­ник на кул­турата в руинен вид — през 1966 г. През периода 20102013-а е реализиран проект за укреп­ване, кон­сер­вация, дос­тъп.

България

Икономика

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...