Томичовият псалтир за първи път в България, ще бъде показан във Велико Търново и в София

Томичовият псалтир за първи път в България, ще бъде показан във Велико Търново и в София

Томичовият псал­тир ще гос­тува за първи път в Бъл­гария. Заедно с Манасиевата хроника и Лон­дон­с­кото чет­вероеван­гелие, той е от най-изящните образци на илюс­т­рованата бъл­гар­ска ръкописна книга от 14-и век. Изданието е изработено в Тър­нов­с­ката книжовна школа и се съх­ранява в Дър­жав­ния исторически музей в Мос­ква, пише БНР.

Велико Тър­ново и София ще са двата бъл­гар­ски града, където по месец и половина тази есен псал­тирът ще бъде показан. Произ­ведението, съз­дадено от Тър­нов­с­ката книжовна школа и по-специално в Килифарев­с­кия манас­тир, е отк­рито през 1901 г. в Македония и се съх­ранява в Дър­жав­ния исторически музей в рус­ката столица.

Това е една творба, която е съз­дадена около 1360 година в Килифарев­с­ката книжовна школа, която изчезва през Сред­новековието и е отк­рита в началото на XX век от сръб­с­кия професор Сима Томич. По неговото име е станал популярен като Томичовият псал­тир. Тази книга се намира в Рус­кия исторически музей в Мос­ква и по мнението на специалисти като художес­т­вена стой­ност, като илюс­т­рации тя не отс­тъпва на „Лон­дон­с­кото чет­вероеван­гелие“.

Съдържа тек­ста на псал­тира плюс допъл­нителни още тек­с­тове, 301 листа във фор­мат фолио.

Псал­тирът е изк­лючителна книга, това са пес­нопенията предимно на свети пророк и цар Давид. Тя отразява реална социална ситуация – бубон­ната чума. Изк­лючително произ­ведение на изкус­т­вото – на словесен и на изоб­разителен текст. Миниатюрите тъл­куват и изоб­разяват словес­ния текст. Освен всичко това, този псал­тир съдържа великолепни хим­ног­раф­ски произ­ведения като акатиста на Света Богородица, превеж­дан от стареца Йоан в Света гора. Очаква се Томичовият псал­тир да прис­тигне във Велико Тър­ново за национал­ните чес­т­вания на Независимостта на 22 сеп­тем­ври.