Около 200 артефакти откриха на Перперикон

Около 200 артефакти откриха на Перперикон

Монета на цар Иван Асен II, изк­лючително рядка находка, е сред отк­ритите артефакти от нас­тоящия археологически сезон на Пер­перикон.

“Монетите на Иван-Асен II са много редки. Тази е 27-ма или 28-ма поред в цяла Бъл­гария. Това всъщ­ност е пър­вото докумен­тирано монетосечене на бъл­гар­ски владетел“, обяви проф. Николай Овчаров, който заедно с учени-археолози работи на Пер­перикон.

В момента се копае в южния квар­тал, около най-голямата отк­рита цър­ква в Родопите, същес­т­вувала от IV-V до XIV век. Раз­к­ритите до момента находки от археологичес­кия сезон се датират от X — XIII век. Проф. Овчаров пред­с­тави някои от другите намерени артефакти през тази година. Общо това са над 200 пред­мета, сред които са три брон­зови кръста, като два са наг­ръдни, а единият е рамо с изоб­ражението на еван­гелиста Йоан, както и брон­зово ключе.