Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Кипърските артистки София Хаджипапа и Деми Енгезу гостуват във Варна

Кипърските артистки София Хаджипапа и Деми Енгезу гостуват във Варна

Излож­бата е озаг­лавена „Огледални вселени“, която е част от съпът­с­т­ващата прог­рама на кинофес­тивала “Каран­тината“. Отк­риването е на 4 август от 17:00 ч. в Зона за твор­чески комуникации “Нира Арт“ на ул. “Св. Климент“ 23 Б. Гос­туването им е продъл­жение на дълго сът­руд­ничес­тво между организаторите на събитието — Школа “Дедал“ от Варна и Европейс­кия универ­ситет в Кипър.

Проек­тът се пред­с­тавя за първи път в Бъл­гария. Той е базиран на илюс­т­рациите от две поетични книги — на Василка Петрова-Хаджипапа и Георги Кон­с­тан­тинов, издадени през 2021 г. в София. Досега дигитал­ните рисунки на София Хаджипапа за стихос­бир­ките са показани като цианотипни отпечатъци върху архивна хар­тия в Никозия. Худож­нич­ката съз­дава хиб­ридно изкус­тво, като изпол­зва ръчна и дигитална тех­ника, както и цианотипия — метод от фотог­рафията. Д-р София Хаджипапа е активен визуален артист, доцент във Факул­тета по изкус­тва на Европейс­кия универ­ситет в Кипър. Завър­шила е живопис в НХА в София, където защитава и док­торан­тура по история и теория на изкус­т­вото.

Ней­ната пар­т­ньорка в „Огледални вселени“ — Деми Енг­лезу, анимира рисун­ките прави цианотипни отпечатъци на илюс­т­рациите заедно с паралелни прожек­ции на движещи се изоб­ражения, в които е вплетена и поезия. Деми Енг­лезу е завър­шила ком­пютърна анимация и графичен дизайн в Анг­лия. Съз­дала е късомет­ражни анимационни филми и е учас­т­вала в меж­дународни фил­мови фес­тивали, изложби. Тя е преподавател и прог­рамен коор­динатор на прог­рамата за графичен дизайн в Европейс­кия универ­ситет в Кипър. Съз­дател на образовател­ния проект “Motion Vibes“, насочен към глухи хора с артис­тични нак­лон­ности. Артис­тичен дирек­тор на фес­тивала „I Love Graphic“ в Кипър.

България

Икономика

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие