Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28092020

Брой 185, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.68113 BGN1 GBP = 2.14119 BGN1 CHF = 1.81129 BGN
Back Вие сте тук:Начало Историята е една (2) Социалистическа България е трета в света след САЩ и Япония по брой язовирни стени

Социалистическа България е трета в света след САЩ и Япония по брой язовирни стени

Социалистическа България е трета в света след САЩ и Япония по брой язовирни стени

Всички подобни съоръжения са построени преди промените, осъществени са с национални усилия без чужда помощ, общият им обем е близо 7 милиарда кубически метра вода

В Бъл­гария има около 3 000 язовира, които в раз­лична степен регулират притока и които трябва да се инс­пек­тират всяка година. Това означава, че на ден ще трябва да се проверяват по 10 язовира.

Общият им полезен обем е около 6,8 млрд.m3.

От тях 48 броя по-големи и значими язовири имат общ полезен обем 5628 млн.m3 или 82,8% от общия полезен обем на всички язовири.

Оцен­ката, че водата в Бъл­гария е малко, води до стратегичес­кото решение в периода 19501985 година в страната да бъдат пос­т­роени 216 големи и над 2000 малки язовира. Тях­ната вода се пол­зва за поливане, водос­наб­дяване и произ­вод­с­тво на елек­т­роенер­гия.

95 или 44% от всички големи язовири у нас са пос­т­роени през 60-те години на миналия век.

В пред­ход­ните 2 десетилетия са изг­радени 23, от 1970 г. до 1989 г. – 87.

След 1990 г. са довър­шени 11 големи язовира, сочи още статис­тиката. На 4 от всички стената е висока над 100 м.

Лидер по този показател е „Въча” със 145 м.

С най-голям обем е яз. „Искър” (673 млн. куб. м). 

ПАВЕЦ “Чаира“ и кас­кадата “Бел­мекен — Сес­т­римо — Чаира“, за които в пос­лед­ните дни се говори във връзка с решаването на вод­ната криза в Пер­ник, нямат аналог в цяла днешна Европа, и почти в целият свят.

Това съоръжение е нес­рав­нимо с с днеш­ната ни икономика и инженерно-строителен капацитет.

От цен­т­ралата през трикиломет­рова без­напорна деривация водата дос­тига до днев­ния израв­нител на ВЕЦ Момина клисура, и след цен­т­ралата, преминавайки по 70-километров тунел, дос­тигат до язовир “Пясъч­ник“, чрез които се под­помага напояването на гор­нот­ракийс­кото поле.“

70 километра тунел през планината, пос­т­роен през 1974 година на над­мор­ска височина от 1900 метра само от бъл­гар­ски проек­танти, строители и инженери!

Само с бъл­гар­ски инженерен и строителен със­тав и сила са пос­т­роени 3 язовира, 2 дневни израв­нителя, 4 елек­т­роцен­т­рали, обвър­зани помежду си чрез сложна мрежа от напорни тунели и тръбоп­роводи, кап­тажи и канали. За едва 8 години време, при тогаваш­ната тех­ника и сред­с­тва за строител­с­тво във високо-планински условия! 

 

До 1966 година са завър­шени или са в строеж 35 язовира

с общ обем 5.147 милиарда кубични метра (или 5.147 кубични километра)

До 1963 година в Бъл­гария са били пос­т­роени около 2000 мик­роязовира, а напояваната от тях площ дос­тига един милион декара.

Изг­радените общо 216 язовира се класифицират споредизис­к­ванията на МКГЯ като големи язовири, и над 2000 малки язовири.

 Най-големият от тях по обем е “Искър“. Водох­ранилището на столицата София събира около 675 млн. куб. м вода. Раз­положен е между София и Самоков, на река Искър.

Дълъг е 20 км, а в най-широката си част е 5 км. Строител­ните работи по него започ­ват през 1949 г. и са завър­шени през далеч­ната 1954 година!

Невероятно, но факт: в края на 60-те на ХХ век Бъл­гария е на трето място в света след САЩ и Япония по броя на изг­радените язовирни стени.

Всички изг­радени тогава язовирни стени фун­к­ционират и до днес

, въп­реки нулевата под­ръжка на същите.

Бъл­гария е един­с­т­вената дър­жава в света, която до 1980 година сама си пос­т­роява със соб­с­т­вени сили, сред­с­тва, и по свои проекти със соб­с­т­вен работен със­тав, всич­ките си язовири и ВЕЦ-ове, като от всич­ките извес­тни кон­с­т­рук­ции тогава в света на стени за язовири, сме пос­т­роили 95 % от тях сами.

Няма такава дър­жава в света и до днес с такова пос­тижение.

Може само да се гор­деем с нашите бащи и деди строители, и проек­танти на язовири и кас­кади.

Около 24002600 са мал­ките, като общата им вмес­тимост е малко под 1 млрд. куб. м. При тях най-големият проб­лем е занемаряването на съоръженията за отвеж­дане на излиш­ните обеми, което увеличава рис­ковете от преливане, смятат екс­перти. 68 от тях в предаварийно със­тояние.

От „Епицен­тър”

(заг­лавието е на ЗЕМЯ)