Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон08032021

Брой 46, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Свети Серафим обединява Русия и България, нашите народи и църкви

Свети Серафим обединява Русия и България, нашите народи и църкви

Свети Серафим обединява Русия и България, нашите народи и църкви

Той искрено обичал България, наричайки я „добрата страна“

Архиман­д­рит Вас­сиан, пред­с­тоятел на Рус­ката цър­ква в София

- Ваше Високоп­реподобие, наб­лижава денят на въз­поменанието на Св. Серафим, чудот­ворец Софийски. Как ще бъде отбелязан този праз­ник в Рус­ката цър­ква в София?

- Да, на 26 фев­руари чес­т­ваме деня на паметта на св. Серафим, архиепис­коп Богучар­ски, Софийс­кия Чудот­ворец. В нашата цър­ква ще бъде отс­лужена праз­нична служба и молебен върху мощите на Св. Серафим. Тази година се навър­ш­ват 5 години от канонизирането му, когато Архиерейс­кият събор на Рус­ката правос­лавна цър­ква заедно със Светия синод на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква, след като проучиха жиз­нения път и архипас­тир­с­кия под­виг на архиепис­коп Серафим — чудесата, извър­шени чрез неговите молитви и неп­рес­тан­ното всенародно почитане, се взе общо решение архиепис­коп Богучар­ски Серафим да бъде причис­лен към лика на светиите. Свети Серафим обединява Русия и Бъл­гария, нашите народи и цър­кви по специален начин. Той беше верен син на Рус­ката правос­лавна цър­ква, който стана духовен баща и нас­тав­ник за рус­наци и бъл­гари.

- Как можете да харак­теризирате жиз­нения път на Св. Серафим?

- Когато говорим за светец, говорим за живота му. Силно съвет­вам всички да се запоз­наят с него. Между другото, самият Владика много е обичал да чете житията на свет­ците. Извес­тно е, че приживе той е прочел изцяло 12-томния сбор­ник „Житията на светиите” от Св. Димитър Рос­тов­ски 11 пъти и е казал, че „четейки живота им, сякаш се пренасял в рая“. Архиепис­коп Серафим е живял наситен със събития живот. Той е започ­нал своето служение през 1908 г., когато е решил да се отдаде на служене на Хрис­тос, видял катас­т­рофата на Рус­ката империя, заточението, живота на чужда земя, новата среща с Родината. Особенно тежко е приживявал вът­реш­ните цър­ковни кон­ф­ликти и раз­ног­ласия, които се проявяват в Рус­ката правос­лавна зад­г­ранична цър­ква през 20-те и 30-те години на 20 век. През 1945 г. архиепис­коп Серафим и седем руски енории в Бъл­гария се зав­ръщат под омофора на Мос­ков­с­ката пат­риар­шия на Рус­ката правос­лавна цър­ква. Той завър­шва зем­ното си пътуване на 26 фев­руари 1950 г., в Деня на цър­ков­ния праз­ник „Тър­жес­тво на Правос­лавието“, което е допъл­нително доказател­с­тво за това колко той е угоден на Бога.

- Какво можете да кажете за духов­ното нас­лед­с­тво на Св. Серафим?

- Свети Серафим е притежавал богати духовни дарби. По време на пас­тир­с­ката си служба в Бъл­гария той свято е бранил и съх­ранил рус­ката литур­гична традиция. А ние в Под­ворието на Рус­ката правос­лавна цър­ква в София се стремим усър­дно да продъл­жим неговото свято дело. Освен това той е извес­тен като автор на богос­лов­ски трудове: „Новото учение на София Божията премъд­рост“, за което е удос­тоен със степента на магис­тър по богос­ловие. Пише и трак­тати „Рус­ката идеология“, „За истин­с­кия монар­хически мирог­лед“. На Всеп­равос­лав­ната кон­ферен­ция в Мос­ква през 1948 г. той изнася три док­лада за актуал­ните и наболели проб­леми в живота на Цър­к­вата. В своите въз­г­леди архиепис­коп Серафим е бил цър­ковно кон­сер­вативен, но винаги се е опит­вал да избягва край­нос­тите и е бил привър­женик на внимателно премис­ления и чес­тен богос­лов­ски диалог.

- Какво е извес­тно за молит­вената му помощ? Защо носи званието – Чудот­ворец Софийски?

- В момента са регис­т­рирани повече от сто случая на пос­мър­тно съдейс­т­вие от архиепис­коп Серафим. Най-вече това е изцеление на заболявания или значително облек­чаване на страданието, обръщане към вярата, раж­дане на деца, сключ­ване и запаз­ване на брак. Има многоб­ройни случаи на помощ при раз­решаване на ежед­невни проб­леми, избавяне от нес­п­равед­ливо наказание и помощ при полагане на изпити. Свидетел­с­т­вата за пос­мър­тна помощ на архиепис­коп Серафим неп­рекъс­нато нарас­т­ват. Трябва обаче да се помни, че много зависи и от вярата на молещия: според вашата вяра, ще ви бъде дадено.

- Как се раз­вива до ден днешен традицията да се пишат и оставят бележки на гроба на Св. Серафим?

- Редица хора, които са поз­навали Владика, са считали и са вяр­вали, че той притежава дар­бата на ясновид­с­тво и прозор­ливост. Малко преди да напусне този свят, архиепис­коп Серафим е съвет­вал хората да му пишат писма като на жив. „Когато ви стане трудно“, е каз­вал архиепис­копът, „напишете ми писмо … и го оставете до гроба ми. Ако получа милост от Гос­пода, ще ви утеша и ще ви помогна“. Докумен­тирано е, че още през 1952 г., т.е. две години след смъртта му, енориаши оставяли бележки на гроба му в рус­ката цър­ква „Св.Николай Мер­ликийски“ в София. В правос­лав­ната традиция същес­т­вува такава форма на обръщение към свет­ците, нап­ример, почитането на блажената Ксения Петер­бур­г­ска. Освен това тази форма на обръщение ви поз­волява спокойно да премис­лите и да фор­мулирате правилно мол­бата си. Ние, духовен­с­т­вото и енорияшите от Рус­ката цър­ква в София, сме свидетели на това колко редовно хората се обръщат не само с бележки, но и с писма до Св. Серафим, които прис­тигат от раз­лични страни на раз­лични езици.

- Свети Серафим винаги е бил много почитан в Бъл­гария, но как той самият се е отнасял към нашата страна?

- Архиепис­коп Серафим иск­рено обик­нал Бъл­гария, наричайки я „доб­рата страна“, която му бе обещана в навечерието на изг­нанието му от дал­новид­ния старец Йерос­химонаха Аарон, служещ във Воронеж­с­кия Задон­ски манас­тир. Свети Серафим се отнасял изк­лючително  добре и сър­дечно към доб­ронамерения бъл­гар­ски народ, които са тачели с благодар­ност и приз­нател­ност своите руски братя-освободители. Владиката много е почитал бъл­гар­с­кия светия Йоан Рил­ски Чудот­ворец, наричал го „славата и красотата на Бъл­гар­с­ката цър­ква“ и пише акатист на този светец. Жителите на София много са уважавали и обичали Владиката приживе, а пос­мър­т­ното му почитане само нарас­тва с годините. Всеки ден можете да видите поток от вяр­ващи в крип­тата на нашата цър­ква, където почиват неговите свети мощи. Дори при труд­ните условия на пан­демия, с необ­ходимите противоепидемични мерки, този поток не спира.

Интер­вюто е на БТА

България

Икономика

Loading...

Култура

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьор­ката Елица Пет­кова получи стипен­дия от Бер­линале. Стипен­дията се присъжда съв­мес­тно от прог­рамите “Пер­с­пек­тивно гер­ман­ско кино“ и “Т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Антон Недялков извън терена повече от месец

Защит­никът на Лудогорец Антон Недял­ков се раз­мина с тежка кон­тузия след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Цар­ско село за Купата на Бъл­гари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични,…

Прочети още:

Loading...