Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Корпоративната социална отговорност - норма на поведение в света на бизнеса

Корпоративната социална отговорност - норма на поведение в света на бизнеса

Изследване сред 300-те най-големи работодатели у нас дава картината в сектора

COVID-19 не отне от Кодексa за социално осигуряване (КСО) прог­рамите, а се превърна в допъл­нителна кауза за фир­мите □ Въз­с­тановяването си ком­паниите свър­з­ват с повече устой­чивост и изд­ръж­ливост □ Големите работодатели приемат по-професионален под­ход към Кодексa за социално осигуряване Това са част от изводите във второто национално проуч­ване за със­тоянието на кор­поратив­ната социална отговор­ност в Бъл­гария, проведено сред ТОП300 работодатели в страната в края на миналата година. COVID-19 се определя като най-големият нефинан­сов риск за ком­паниите, които категорично пос­тавят общес­т­веното здраве и безопас­ност като най-важен приоритет. Към него те добавят грижата за семейс­т­вата на служителите, устой­чивостта и опаз­ването на окол­ната среда. Дан­ните показ­ват, че бъл­гар­с­ките дружес­тва прилагат меж­дународно приз­нати стан­дарти за управ­ление на дей­нос­тите си по КСО и изгот­вят нарочни нефинан­сови отчети за тях. Нещо повече, всяка девета от десет от тях си пос­тавя кон­к­ретни КСО цели заедно с кор­поратив­ните цели. Зелените и социал­ните теми са водещи на глобал­ната сцена, но според фир­мите ще имат ограничено въз­дейс­т­вие върху бъл­гар­с­кия час­тен сек­тор в след­ващите 12 месеца. Глобал­ните цели на ООН и Европейс­ката зелена сделка са раз­поз­наваеми за почти половината учас­т­ници в изс­лед­ването, а 58% считат, че чрез устой­чивото финан­сиране инвес­титорите влияят дирек­тно върху тях­ното планиране и бъдещо раз­витие. „Кор­поратив­ната социална отговор­ност се превърна в утвър­дена норма на поведение за големия биз­нес в страната“, сподели д-р Марина Стефанова, ръководител на изс­ледовател­с­кия екип. Големите работодатели отчитат добавената стой­ност на КСО за набирането, мотивирането и запаз­ването на тех­ните служители, както и подоб­ряване на цялос­т­ната репутация. Биз­нес лидерите са важен елемент от пред­с­тоящото икономическо въз­с­тановяване на тези ком­пании и от тях се очаква не само да работят за повишаване изд­ръж­ливостта им по време на кризи, но и да свър­жат основ­ния биз­нес с положител­ното им въз­дейс­т­вие върху общес­т­вото и окол­ната среда. „Тряб­ват ни устой­чиви лидери, които да вдъх­новяват и ангажират другите да въз­п­риемат по-устойчиво поведение“, допълва тя. Проуч­ването включва още инфор­мация за: – степента на устой­чивост и изд­ръж­ливост на бъл­гар­с­ките пред­п­риятия по време на криза; – готов­ността на биз­неса за внед­ряване и изпъл­нение на новите политики в областта на КСО; – Интер­вюта с водещи екс­перти в областта на КСО; – Профил на КСО специалиста; – Тематични добри фир­мени прак­тики. CSR AdviceBox е дъл­гос­рочна информационно-образователна прог­рама на фон­дация „Каузи“ в областта на кор­поратив­ната отговор­ност и устой­чивост. Тя включва поредица от дей­ности: изс­лед­вания, специализирани кон­сул­тации и одити, професионални и видео обучения, насочени към подоб­ряване на знанията и уменията за КСО като биз­нес модел за устой­чиво раз­витие и дъл­гос­рочен успех на ком­паниите.

България

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...