Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ИПИ: Настигаме ЕС, но бавно

ИПИ: Настигаме ЕС, но бавно

ИПИ: Настигаме ЕС, но бавно

Темповете на догонване по никакъв начин не са достатъчни за настигане на средноевропейските равнища в обозримо бъдеще, е изводът на икономистите от института

Догон­ването на сред­ноев­ропейс­кия стан­дарт на живот, произ­водител­ност на труда и рав­нище на икономическо раз­витие е основ­ната цел на Бъл­гария вече повече от три десетилетия. Отдел­ните региони на страната обаче се движат към тази цел с раз­лични тем­пове, комен­тира Инвестор.бг. Тези раз­личия се виж­дат ясно в новопуб­ликуваните данни на Еврос­тат за раз­мера на БВП на човек от населението в европейс­ките региони, пише в свой материал Адриан Николов от Инс­титута за пазарна икономика. За да оценим темпа на кон­вер­ген­ция към сред­ноев­ропейс­ките рав­нища, вземаме отс­тоянието на отдел­ните области и райони за планиране от сред­ното за ЕС ниво. Особеност при таз­годиш­ната пуб­ликация на дан­ните е, че Брек­зит вече е факт – „сред­ното за ЕС“ вече се отнася за 27 страни членки без Великоб­ритания. От прак­тическа гледна точка това означава, че по-бедните страни в ЕС „забогатяват“ спрямо сред­ните за ЕС рав­нища, тъй като Великоб­ритания беше сред по-богатите страни и нетни донори на европейс­кия бюджет, и съот­ветно напус­кането ѝ тласка надолу сред­ните стой­ности. При срав­нението между отдел­ните райони за планиране, очевиден лидер е Югозапад­ният, където се намира и столицата София. За деветте години от 2010 г. насам районът се сближил със сред­ните за ЕС-27 стой­ности с 12 пун­кта, до 47% от сред­ноев­ропейс­кия БВП на човек от населението. При три от останалите райони – Север­ният цен­т­рален, Североиз­точ­ният и Южният цен­т­рален – тем­път на сближаване е единичен – с по 6 пун­кта, а при Северозапад­ния – с 5, което от своя страна означава, че отнесени към сред­ните за ЕС стой­ности районите се раз­виват с относително рав­номерна скорост. Интересна е траек­торията на Югоиз­точ­ния район, който в раз­лични части на десетилетието зас­тава на второто място, но през пос­лед­ните две години губи скорост. Важно е да се отбележи и че районите извън Югозапад­ния са групирани много близо един до друг, между 17 и 22% от сред­ното за ЕС-27 ниво, с други думи, раз­лич­ните тем­пове на раз­витие на районите може и да изг­леж­дат големи от гледна точка на самата Бъл­гария, но в срав­нение с целия ЕС раз­ликите между тях остават малки. В стан­дарт на покупателна способ­ност районите за планиране демон­с­т­рират сходна динамика, но раз­лично отс­тояние от сред­ноев­ропейс­ките стой­ности; през 2019 г. Югозапад­ния район вече пок­рива 89% от сред­ната за ЕС-27 стой­ност, Северозапад­ният – едва 32%. На облас­тно ниво доста по-ясно личат регионал­ните раз­личия в догон­ването на сред­ноев­ропейс­ките нива на икономическо раз­витие. Без останалата част от Югозапад­ния район, София дос­тига 57% от сред­ното за ЕС-27 рав­нище, а Стара Загора, най-вече благодарение на енер­гий­ния си ком­п­лекс – 29%. Водещите икономически цен­т­рове се отк­рояват, най-вече Варна и Бур­гас. Раз­ликите в ръста също не са изненад­ващи – енер­гий­ните цен­т­рове стопяват раз­ликата със сред­ноев­ропейс­кия БВП на човек от населението най-бързо, след­вани то движената най-вече от дигитал­ните експортно-ориентирани услуги столица и сил­ните индус­т­риални области – Плов­див, Габ­рово, Русе, Варна. Притес­нително е обаче, че 5 области – Силис­тра, Сливен, Стара Загора, Пер­ник и Доб­рич – са се доб­лижили до сред­ното за ЕС ниво на БВП на човек с едва 2 пун­кта в рам­ките на осем години. Важно е да се отбележи обаче, че нас­тоящите тем­пове на догон­ване — при това в период, който не можем да определим по друг начин освен като силен икономически въз­ход с рекор­дни показатели на пазара на труда — по никакъв начин не са дос­татъчни за нас­тигане на сред­ноев­ропейс­ките рав­нища в обоз­римо бъдеще. Въп­реки бър­зото раз­рас­т­ване на циф­ровия сек­тор и прес­т­рук­турирането към произ­вод­с­тва с по-висока добавената стой­ност в редица индус­т­рии, сближаването към сред­ните за ЕС-27 до голяма степен е игра на изп­ревар­ващ ръст; запаз­ването на отношението не е дос­татъчно. Това, раз­бира се, не означава, че номинално икономичес­кото раз­витие и благосъс­тоянието на населението не се е подоб­рило; тъкмо обрат­ното.

България

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...