Газът поскъпва с над 7% от февруари?

Газът поскъпва с над 7% от февруари?

Комисията за енер­гийно и водно регулиране обсъди пред­ложението природ­ният газ да пос­къпне с около 7% от фев­руари, съоб­щава БНР. Раз­четите обаче са правени преди над две сед­мици, а през това време цените на синьото гориво на европейс­ките пазари останаха високи. Очаква се това да се отрази и у нас. Окон­чател­ното решение на енер­гий­ния регулатор ще стане ясно на 1 фев­руари. По време на общес­т­веното обсъж­дане на цените изпъл­нител­ният дирек­тор на “Бул­гар­газ“ Николай Пав­лов предуп­реди, че от след­ващия месец природ­ният газ може да пос­къпне с повече от пред­виж­даните към момента 7%. Той обясни, че това се дължи на по-голямото тър­сене и скока в цените на синьото гориво на европейс­ките пазари. Пав­лов обаче под­черта, че дори и при това положение газът в страната ще се продава с около 1520% по-евтино, откол­кото на европейс­ките борси. По негови данни само за периода 1 декем­ври — 27 януари бор­совите цени на европейс­ките газови пазари са се покачили с повече от 45%. Той изтъкна, че на бъл­гар­с­кия пазар “Бул­гар­газ“ продава газа на значително по-ниска цена спрямо европейс­ките пазари, като в нея са отразени наг­нетените количес­тва в “Чирен“ през лятото, цените на “Газ­п­ром“ и цените, по които “Бул­гар­газ“ получава дос­тав­ките от Азер­байджан. Припом­няме, 25,67 лв./MWh беше прог­ноз­ната цена на природ­ния газ за фев­руари 2021 г., обявена в края на 2020 г.