Само 10% от фирмите се възползват от правителствените мерки

Само 10% от фирмите се възползват от правителствените мерки

Масово се пускат служители в платен и неплатен отпуск

10,5% от бъл­гар­с­ките фирми са се въз­пол­з­вали от правител­с­т­вените мерки през декем­ври. Това показва пос­лед­ното изс­лед­ване на Национал­ния статис­тически инс­титут с насоченост към със­тоянието на биз­неса у нас. В повечето пред­п­риятия са нап­равили стъпки за пол­з­ване на “платен отпуск“ (25,3% от анкетираните), след­вани от “неп­латен отпуск“ (20,3%) и преминаване към “дис­тан­ционна форма на работа“ (16,4%). Все пак дан­ните за декем­ври са малко по-добри от тези за ноем­ври в графата “намаление на приходите“. 39% за тези, които са усетили по-малки обороти през пос­лед­ния месец на годината, спрямо 42% през пред­ход­ния. 46,4 на сто от пред­п­риятията, учас­т­вали в изс­лед­ването, дек­ларират, че няма промяна в приходите от продаж­бите им през декем­ври (при 46% през ноем­ври), а при 14,5% дори има увеличение (при 11,8% месец по-рано), показ­ват още дан­ните на НСИ. Раз­п­ределението по икономически дей­ности показва, че 56,4% от рес­пон­ден­тите в дей­ности „Кул­тура, спорт и раз­в­лечения, ремонт на домакин­ски вещи и други дей­ности“ са регис­т­рирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, след­вани от „Тър­говия, тран­с­порт и рес­торан­тьор­с­тво“ — с 44, 4%, като за индус­т­рията този дял е 41,6%, а за строител­с­т­вото — 24,4%, цитира БНР. Едва 1,7% от анкетираните през декем­ври съоб­щават намерение да прек­ратят дей­ността си, докато 4,7 на сто да преус­тановят временно дей­ността си, докато 92% от фир­мите въз­намеряват да продъл­жат дей­ността си.