Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Властта пак увеличи заплатата на скандалния шеф на НАП Галя Димитрова

Властта пак увеличи заплатата на скандалния шеф на НАП Галя Димитрова

Властта пак увеличи заплатата на скандалния шеф на НАП Галя Димитрова

5500 лева на месец основна зап­лата без бонусите явно са крайно недос­татъчни за високата квалификация на шеф­ката на НАП Галя Димит­рова. Вчера правител­с­т­вото пос­танови с изрично свое решение месеч­ното ѝ въз­наг­раж­дение да бъде увеличено. При това управ­лението на Димит­рова със сигур­ност ще се запомни основно с източ­ването на лич­ните данни на 5 милиона бъл­гари от сис­темата на НАП. По време на скан­дала дирек­тор­ката бе на почивка в екзотична ост­ровна дес­тинация и не я прекъсна. Въп­реки това тя запази поста си, а кабинетът Борисов-3 й вече за втори път след скан­дала увеличава зап­латата й. Увеличението на основ­ната месечна зап­лата на изпъл­нител­ния дирек­тор на НАП влиза в сила от 01.01.2021 г. В решението на МС пише, че то е свър­зано с повишаването на раз­ходите за пер­сонал в бюджет­ните организации за 2021 г. “При фор­миране на основ­ната месечна зап­лата е отчетен водещият принос на изпъл­нител­ния дирек­тор на приход­ната админис­т­рация за успеш­ното изпъл­нение на основ­ните стратегически и оперативни цели на НАП за 2020 г., свър­зани със събираемостта на приходите, доб­ровол­ното изпъл­нение на задъл­женията и предос­тавяните елек­т­ронни услуги. Взет е пред­вид и фак­тът, че с промените в Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) на изпъл­нител­ния дирек­тор на Национал­ната аген­ция за приходите са въз­ложени допъл­нителни правомощия и отговор­ности по прилагането на закона, свър­зани с осъщес­т­вяване на дър­жавен над­зор в областта на хазарта и свър­заните с хазарт дей­ности“, съоб­щава правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Досега основ­ната зап­лата на шеф­ката на бир­ниците бе 5500 лева, но към нея се добавят и куп други бонуси. В дек­ларацията си пред КПКОНПИ Иванова за 2019 г., когато зап­латата й бе само 5000 лв. на месец, тя обяви годишен доход от трудово въз­наг­раж­дение в раз­мер на 121 347 лева. Дамата съобщи и за три бан­кови сметки на свое име, които се пъл­нят от трудовия й доход. В едната има 190 000 лева, в другата 90 000, а в третата — скром­ните 1389 лева.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие