Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Драстичен ръст на новорегистрираните безработни

Драстичен ръст на новорегистрираните безработни

Драстичен ръст на новорегистрираните безработни

От чет­върти до 10 януари записалите се в бюрата по труда са 15 700 души, а започ­налите работа са през същия период са пет пъти по-малко — едва 3300 души Драс­тичен ръст на регис­т­рираните без­работни през пър­вата работна сед­мица на Новата година, отчитат от Национал­ният статис­тически инс­титут. Дан­ните сочат, че от чет­върти до 10 януари записалите се в бюрата по труда са 15 700 души, а започ­налите работа са през същия период са пет пъти по-малко — едва 3300 души. За срав­нение в сед­мицата между 28 декем­ври и трети януари новите без­работни са 1600 души, тол­кова са и уст­роените на работа чрез бюрата по труда. Специализираното наб­людение на пазара на труда заради пан­демията се извър­шва от 3 фев­руари 2020 година насам. За това време новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна са малко под 397 000 души, а пос­тъпилите на работа 240 хиляди. За сед­мицата 410 януари най-много са новите без­работни в област Плов­див — малко над хиляда души, след­вани от Варна и Благоев­г­рад, съот­ветно с 960 и 882 новорегис­т­рирани. Меж­дув­ременно от аген­цията по заетостта инфор­мираха, че работодателите могат да кан­дидат­с­т­ват до 15 януари за получаване на сред­с­тва по сега дейс­т­ващия дизайн на мяр­ката 60/40, чието дейс­т­вие беше удъл­жено от правител­с­т­вото до 31 март.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие