Борисов обеща: След 3 седмици разхлабваме ограниченията

Борисов обеща: След 3 седмици разхлабваме ограниченията

Доказаният ефект срещу Covid-19 е само един — намаляване на социал­ните кон­такти или каран­тина. За да облек­чим бол­ниците, които са на предела на въз­мож­нос­тите, въвеж­даме мерки за 3 сед­мици, обясни министър-председателят Бойко Борисов по време на редов­ното правител­с­т­вено заседание, на което кабинетът гласува удъл­жаване на извън­ред­ната епидемична обс­тановка от 1 декем­ври до 31 януари 2020 г., съобщи правител­с­т­вената прес­служба. Искам много ясно хората да раз­берат, че след 3 сед­мици – на 21 декем­ври, ще си поз­волим раз­х­лаб­ване на мер­ките, яслите, дет­с­ките градини и училищата ще отворят, моловете, рес­торан­тите и фит­несите плавно ще заработят, обеща министър-председателят. Той добави, че като ком­пен­сация за този период дър­жавата ще осигури близо 400 милиона за биз­несите, които ще бъдат с ограничена дей­ност. Това, което правим като мерки, пак са по средата на строгост на европейс­ките дър­жави и те засягат три сед­мици. МОЛ-овете ще отворят магазините си на 21-ви декем­ври, и рес­торан­тите, фит­несите, по начина, по който плавно да заработят. Яслите, дет­с­ките градини, училищата — децата ще могат да ходят на училище. С тези мерки по наши изчис­ления, за тези три сед­мици ще станат за около 350 000 души и ние няма да похар­чим по-малко от 350400 милиона за ком­пен­сация на тези биз­неси, които ограничаваме за три сед­мици, каза още премиерът.