Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Тютюнопроизводителите ще получават национална помощ и през следващите две години

Тютюнопроизводителите ще получават национална помощ и през следващите две години

Тютюноп­роиз­водителите ще получават сред­с­тва по Преход­ната национална помощ и през след­ващите две години. Това заяви минис­търът на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева на среща с тютюноп­роиз­водители в град Хар­манли, Област Хас­ково. Тя уточни, че през пос­лед­ните осем месеца екипът на МЗХГ възоб­нови дебата за запаз­ване на преход­ната национална помощ. „Страната ни успя да убеди останалите страни-членки на ЕС да ни под­к­репят. Така защитихме преход­ната национална помощ, която е основно за тютюн. Към момента преход­ният период се очер­тава да бъде две години, а именно 2021 г. и 2022 г. По този начин, макар и намаляващи, тези плащания ще бъдат предос­тавени на произ­водителите на тютюн“, каза още земедел­с­кият минис­тър. Десис­лава Танева припомни, че суб­сидиите за тютюноп­роиз­вод­с­тво са на база референ­т­ните стой­ности за 2009 г. и уточни, че страната ни е поис­кала промяна на референ­т­ния период, но ЕК е отказала, посоч­ват от Дирек­ция „Връзки с общес­т­веността и протокол“ на МЗХГ. Плащанията на тютюноп­роиз­водителите се извър­ш­ват ежегодно през пролетта. Тази година за първи път те бяха изп­латени още през месец фев­руари. „Както тази година платихме помощта най-рано от всички пред­ходни, в този график ще работим и за след­ващата 2021 г. В началото на месец фев­руари 2021 г. ще може да очак­вате това плащане“, допълни още тя. Минис­тър Танева изтъкна, че в момента е в ход дебатът за това дали преход­ната национална помощ ще продължи да се изпъл­нява и през новия прог­рамен период. „В проекта на рег­ламен­тите засега отсъс­тва тази въз­мож­ност, но ние ще продъл­жим да се борим за нея или за друга форма, под която тютюноп­роиз­водителите да бъдат под­к­репяни. Сек­торът е особен, заради водената световна политика за намаляване на пот­реб­лението на тютюн и запаз­ване здравето на хората. Именно поради тази причина под­к­репата има определени рес­т­рик­ции, които влияят на произ­водителите“, поясни Десис­лава Танев Десис­лава Танева уточни, че извън преход­ната национална помощ, тютюноп­роиз­водителите са допус­тими и по дирек­т­ните плащания. „След 16 октом­ври по индикатив­ния график, който е качен на сайта на ДФЗ, произ­водителите ще получат увеличение на дирек­т­ните плащания по всяка от схемите, по които кан­дидат­с­т­ват средно с 9 % за мер­ките, които са за плащанията на площ. За бенефициен­тите по обвър­заната под­к­репа увеличението ще бъде средно с 13 %. Увеличението е за тези нап­рав­ления , за които не са дос­тиг­нати количес­т­вените лимити“, комен­тира още тя. Минис­тър Танева припомни, че заради епидемич­ната обс­тановка тютюноп­роиз­водителите в страната ще бъдат под­помог­нати и по извън­ред­ната мярка Covid, която бе прог­рамирана по пред­ложение на Бъл­гария. Под­к­репата за сек­тора попадна в обх­вата на под­мярка Covid-2, която е за един пос­тоянно зает. „Това стана по искане на ЕК, тъй като тряб­ваше да защитим за всеки отрасъл какъв е спадът на реализация на продук­цията вслед­с­т­вие на пан­демията“, каза още тя.

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...