Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Вълна от фалити на малкия бизнес, но властта го забрави

Вълна от фалити на малкия бизнес, но властта го забрави

Ситуацията за мал­кия биз­нес у нас се влошава с всеки изминал ден, а той досега не е иден­тифициран като имаш нужда от под­к­репа. Това е мнението на Елеонора Негулова, пред­седател на Национал­ното сдружение на мал­кия и среден биз­нес, заявено в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. „Най-много пос­т­радали има от мал­ките и сред­ните пред­п­риятия. Кар­тината е доста по-неприятна, защото не работят много биз­неси, които не са видими, а без­работ­ните се увеличават“, посочи тя. Според нея под­к­репа може да се търси и по линия на кан­дидат­с­т­ването по раз­лични оперативни прог­рами. Пред­седателят на Национал­ното сдружение на мал­кия и среден биз­нес обясни, че фир­мите не знаят на какво може да раз­читат освен на своите резерви, които намаляват всеки ден.Негулова съветва усилията да се насочат към пот­реб­ление на нещата за под­к­репа на мал­кия и среден биз­нес. „От тези, от които зависи вземането на решения, да се пог­рижат за мал­кия биз­нес“, комен­тира тя и напомни, че правенето на биз­нес е най-вече управ­ление на риска. „Солидар­ността и синер­гията на усилията ще ни изведат от тази криза. Биз­несът трябва да работи и това е основна задача на всички нас“, прог­нозира още Елеонора Негулова. Извън­ред­ното положение зат­вори множес­тво фирми и засегна цели сек­тори от икономиката. Зас­т­рашени са работ­ните места на стотици хиляди бъл­гари, а много биз­неси са зап­лашени от фалит. В много тежка ситуация е мал­кият и среден биз­нес — слад­кар­ници, малки закус­вални и други малки обекти са в невъз­мож­ност да работят. Соб­с­т­веници на малки цехове в Бан­ско, в които работят между 20 и 60 души, са на път да фалират — заради каран­тината не могат да изработят поръч­ките, нито да плащат зап­лати. Мал­ките и средни фирми не знаят на какво може да раз­читат освен на резер­вите си, които намаляват всеки ден. В периода 1620 март в бюрата по труда са се регис­т­рирали 6894 без­работни, като сред тях са и хората, които са се завър­нали от чуж­бина, показ­ват пред­варител­ните данни на Аген­цията по заетостта. Индус­т­рията също изпитва сериозни зат­руд­нения — оръжей­ният завод “Арсенал“ в Казан­лък е зат­ворен поне до 29 март, а 9500 души са пус­нати в платен или неп­латен отпуск. Най-големият работодател в Пер­ник — “Стомана“ ще намали произ­вод­с­т­вото си и ще сък­рати 300 души. Най-много от останалите без работа са в преработ­ващата промиш­леност — 16,6% от регис­т­рираните на трудовата борса, след­ват работещите в тър­говията и автосер­визите — 14,3%, в хотелиер­с­т­вото и рес­торан­тьор­с­т­вото — 8% и дър­жавни служители — 7,3%, показ­ват дан­ните наExpert.bg

България

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие