Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Служебно преизчисляват 258 000 пенсии

Служебно преизчисляват 258 000 пенсии

Служебно преизчисляват 258 000 пенсии

НОИ ще преиз­числи служебно пен­сиите на около 258 хиляди работещи пен­сионери. Преиз­чис­ляването ще започне от 1 април. Той ще важи само за осигурителен стаж, придобит след пен­сионирането. Преиз­чис­ляването ще се извърши: считано от 1 април 2020 г.; само с осигурителен стаж, придобит след пен­сионирането, съот­ветно — след пос­лед­ното преиз­чис­ляване на пен­сията; съоб­разно осигурител­ните данни, пос­тъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително и за месец март 2020 г. Обработ­ката ще се осъщес­т­вява поетапно при спаз­ване на установения в Кодекса за социално осигуряване 4-месечен срок. Според новия закон екс­пер­т­ните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреж­дане, при които срокът на инвалид­ност изтича по време на дейс­т­вие на закона, ще бъдат с продъл­жено дейс­т­вие до два месеца след отмяната на извън­ред­ното положение. От 24 март 2020 г. в прием­ните на НОИ няма да бъдат приемани заяв­ления на хар­тиен носител за преиз­чис­ляване на пен­сиите с осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобити след пен­сионирането. За извър­шеното преиз­чис­ляване НОИ ще пос­танови раз­пореж­дания, които ще бъдат изп­ращани на лицата с препоръчана поща с обратна раз­писка, а също така ще бъдат дос­тъпни чрез елек­т­рон­ната услуга “Справка за издадени пен­сионни раз­пореж­дания по ЕГН и ПИК“ на сайта на инс­титута от 1 юни 2020 г. Пен­сиите на пен­сионерите, които са подали заяв­ления за служебно преиз­чис­ляване на пен­сиите им през 2019 г. (91 129 лица), както и тези, които са поис­кали такова преиз­чис­ляване в периода от началото на 2020 г. до въвеж­дане на извън­ред­ното положение на 13 март (56 591 лица) т.г. ще бъдат преиз­чис­лявани, съг­ласно заявеното от лицата, тоест от първо число на месеца, след­ващ месеца на подаване на заяв­лението в съот­вет­ната година. Считано от 24 март т.г. подаването на документи, свър­зани с отпус­кане и изп­лащане на парич­ните обез­щетения за без­работица на хар­тиен носител, ще се извър­шва в дирек­циите “Бюро по труда“ (ДБТ). В НОИ ще се приемат само документи, подадени по елек­т­ронен път с квалифициран елек­т­ронен под­пис или с пер­сонален иден­тификационен код (ПИК), издаден от Национал­ния осигурителен инс­титут. Сред­с­т­вата се превеж­дат по бан­ков път на съот­вет­ния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предос­тавена от Аген­цията по заетостта пис­мена инфор­мация. Сред­с­т­вата са за сметка на фонд “Без­работица“ на дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване.

България

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие