Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Омбудсманът: Новата наредба за парното не гарантира по-справедливи сметки

Омбудсманът: Новата наредба за парното не гарантира по-справедливи сметки

Омбудсманът: Новата наредба за парното не гарантира по-справедливи сметки

В нормативният акт няма предложения как се формира дяловото разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост

Омбуд­с­манът Диана Ковачева обяви, че новата наредба за пар­ното не гаран­тира по-справедливи сметки. Общес­т­веният защит­ник е изп­ратил становище до минис­търа на енер­гетиката Теменужка Пет­кова по проекта на Наред­бата за топ­лос­наб­дяването, пред­ложен от ресор­ното минис­тер­с­тво на 13 януари 2020 г. за общес­т­вено обсъж­дане. В него се посочва, че по отношение на проб­лемите, свър­зани с топ­лофикацион­ните дружес­тва има големи очак­вания относно справед­ливото зап­лащане на реално пол­з­ваното парно, в това число и такса сградна инс­талация. Проек­тът на наред­бата не отговаря на общес­т­вените очак­вания за по-ясна и справед­лива методика за раз­п­ределение на топ­лин­ната енер­гия в сгради — етажна соб­с­т­веност, смята омбуд­с­манът. Нор­матив­ният акт не съдържа нови пред­ложения по отношение на това, как се фор­мира дяловото раз­п­ределение на топ­линна енер­гия в сгради-етажна соб­с­т­веност. По тази причина новата “стара“ наредба не дава на граж­даните дълго тър­сената и очак­вана справед­ливост, а именно фак­туриране на кон­сумираното количес­тво топ­линна енер­гия, въз основа на дейс­т­вител­ното пот­реб­ление най-малко вед­нъж годишно — прин­цип, залег­нал в Закона за енер­гетиката, пише омбуд­с­манът. Диана Ковачева смята още, че не е намерен и балан­сът между икономичес­ките интереси на учас­т­ващите в процеса страни и гаран­тиране правото на пот­ребителите на зап­лащане на реално пол­з­вана услуга. В становището до енер­гий­ната минис­тър общес­т­веният защит­ник припомня аргумен­тите на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд (ВАС), който на първа инс­тан­ция отмени раз­поредби в дейс­т­ващата наредба за топ­лос­наб­дяването. Аргумен­тите на съда, свър­зани с нарушения на админис­т­ратив­ните правила при изработ­ване на нор­мативни документи и при определяне на фор­мулата за сградна инс­талация важат с пълна сила и за новата наредба, смята Диана Ковачева. В мотивите към проекта лип­сва описание на очак­ваните финан­сови резул­тати, както и анализ за съот­вет­с­т­вие с правото на ЕС (Дирек­тивата за енер­гийна ефек­тив­ност). Освен това във фор­мулата за сградна инс­талация не са отчетени всички параметри, относими към количес­т­вото топ­линна енер­гия, отдадена от сград­ната инс­талация. Пред­с­тавена по този начин, новата “стара“ наредба не решава проб­лемите на хората и не пред­с­тавя нова кон­цеп­ция за по-справедливо зап­лащане на услугата “топло“, смята омбуд­с­манът.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...