Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 153, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Радев: България е на световната карта за иновации, но на нея има свирепа конкуренция

Радев: България е на световната карта за иновации, но на нея има свирепа конкуренция

Радев: България е на световната карта за иновации, но на нея има свирепа конкуренция

Бъл­гария с това, което сте нап­равили, се позиционира на светов­ната иновационна карта, каза президен­тът Румен Радев, който вчера посети Инс­титута по инфор­мационни и комуникационни тех­нологии към БАН /ИИКТ-БАН/. Дър­жав­ният глава се запозна с работата на учените по проекти, ръководени от инс­титута, както и с въз­мож­нос­тите на високоп­роиз­водител­ните изчис­лителни сис­теми /суперкомпютър/, ситуирани в изг­радения към инс­титута Цен­тър за вър­хови пос­тижения. Там се занимават с обработка на големи масиви данни /Big Data/, изкус­т­вен интелект, отделят специално внимание на новите методи в областта на сигур­ността. Със­тавът е от 105 души, науч­ната прог­рама включва работа по 100 проекта. Супер­ком­пютърът “Авитохол“ е пър­вата сис­тема от такъв мащаб в Бъл­гария и водеща в региона. На светов­ната иновационна карта е в ход свирепа кон­курен­ция. Лидерите на големите дър­жави осъз­нават все повече, че мощта на една съв­ременна дър­жава вече не е само индус­т­риализацията, а се изразява с инфор­мацион­ния и комуникацион­ния потен­циал на тази дър­жава. Радев добави, че науч­ната дей­ност в ИИКТ към БАН е в крак със светов­ните тен­ден­ции. Наличието на такъв инс­титут за инфор­мационни и комуникационни тех­нологии, на цен­тър за вър­хови пос­тижения, е заявка за големи амбиции. Тези амбиции не трябва да се зат­варят тук, в Бъл­гария, те имат бъдеще в дъл­бока интег­рация с европейс­ките и светов­ните подобни струк­тури, посочи дър­жав­ният глава.

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...