Забравете за минимална еврозаплата у нас

Забравете за минимална еврозаплата у нас

Новият пред­седател на ЕК Урсула фон дер Лайен пред­ложи въвеж­дането на минимална зап­лата за всички работещи в ЕС, както и схема за социално под­помагане при без­работица. “Мак­рон лан­сира тази идея, тя не е нова, не е лява и не в полза на работ­ниците. Забележете, че и двамата с фон дер Лайен каз­ват минимални работни зап­лати, съоб­разени с национал­ните традиции“, комен­тира Ваня Григорова от КТ “Под­к­репа“ в “Бъл­гария сут­рин“. Пред­п­риемачът Красимир Дачев обясни пред Bulgaria ON AIR, че ще се унифицират критериите, по които се правят тези зап­лати. Но спрямо сред­ната или минимал­ната произ­водител­ност на труда в Бъл­гария ние пак ще взимаме кол­кото и сега. “Самата Урсула обясни, че не хората работят за икономиката, а икономиката за хората. Така че стигаме до извода, че преди да го раз­п­ределим, трябва да го изкараме“, обясни Дачев. Според Ваня Григорова минимал­ната работна зап­лата дис­цип­линира работодателите. “Беше казано, че ще бъдат унифицирани критериите, по които ще се изработва минимал­ната работна зап­лата. Нямайте никакво съм­нение, че много трудно може да се стигне до общ механизъм“, заяви тя. По думите й обаче, след като фун­к­ционираме в рам­ките на един съюз, няма как да не си даваме сметка, че ще вър­вим към унифициране на всички политики. Григорова обясни още, че в приоритетие на новия пред­седател на ЕК е записано, че тя ще работи за въвеж­дане на въг­леродна такса, която ще защити бъл­гар­с­кото и европейс­кото произ­вод­с­тво в областта на химия — такива, които са зап­лашени от зат­варяне, без това да доп­ринесе до облагородяването на окол­ната среда.