Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Лошо прогноза: Ще строим магистралите още 30 години, ако не сменим начина на финансиране

Лошо прогноза: Ще строим магистралите още 30 години, ако не сменим начина на финансиране

Лошо прогноза: Ще строим магистралите още 30 години, ако не сменим начина на финансиране

Осигурени са средствата за зимното почистване, то ще струва толкова, колкото е тежка зимата, коментира регионалният министър арх. Иван Шишков

Още 30 години ще са необ­ходими за завър­ш­ването на необ­ходимите за страната ни магис­т­рали при сегаш­ния начин на финан­сиране. Затова е необ­ходимо той да бъде променен и да дадем част от тях на кон­цесия. Това заяви в интервю за сут­реш­ния блок на БНТ минис­търът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото арх. Иван Шиш­ков. Той посочи, че трябва да бъдат пос­т­роени около 1 200 км магис­т­рали, за което ще са необ­ходими малко под 20 милиарда лева. При сегаш­ния начин на финан­сиране никога няма да има завър­шени док­рай магис­т­рали и те винаги ще са в лошо със­тояние. „Решението е политиците да съберат смелост и да пред­ложат на бъл­гар­с­кия народ част от магис­т­ралите да бъдат дадени на кон­цесия“, пред­ложи минис­тър Шиш­ков. Той даде пример с тунела под Пет­рохан, който, ако бъде изг­раден, ще сък­рати със 70 км трасето и всички ще имат сметка да си платят неголяма цена, за да минат по по-прякото трасе. Така няма да се зад­ръс­тва допъл­нително автомагис­т­рала „Хемус“ и ще бъде по-щадящо за природата. „Тези, които се движат повече, е по-добре да си платят и да останат пари за социални дей­ности“, посочи регионал­ният минис­тър. Другата магис­т­рала, която би могла да бъде дадена на кон­цесия според него, е „Рила“. Той уточни, че обек­тите от национално значение и с вът­решен харак­тер на движение като „Хемус“, „Струма“ и „Черно море“ остават приоритет на дър­жавата. По повод решението на Кон­с­титуцион­ния съд за раз­п­лащането на старите задъл­жения към строител­ните фирми, арх. Шиш­ков отново комен­тира, че не е бил изненадан и припомни, че проб­лемът е за въз­лагания, които са се случ­вали в периода 2018-та – началото на 2021-ва година, когато въз­ложеното строител­с­тво е било за многок­ратно завишена финан­сова стой­ност от пред­видената в бюджета и вместо текущи ремонти са правени основни. „Път­ните фирми попад­наха в капан, вината не е тяхна, те бяха изпол­з­вани за политическа дъвка“, каза минис­тър Шиш­ков и допълни, че е в неп­рекъс­нат диалог с път­ния бранш. Утре пред­с­тои среща в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите и с финан­совия минис­тър ще се търси вариант част от дъл­жимите сред­с­тва да бъдат раз­п­латени до края на годината, както и в бюджета за догодина да бъде пред­видено изп­лащането и на останалите. Това, което е завър­шено тази година се раз­п­лаща редовно, увери регионал­ният минис­тър. Той съобщи, че ремон­т­ните дей­ности вече нав­сякъде са прек­ратени. Продъл­жава да се работи само по виадук­тите на автомагис­т­рала „Хемус“, за да може до средата на декем­ври движението да бъде пус­нато изцяло. Осигурени са сред­с­т­вата за зим­ното почис­т­ване, то ще струва тол­кова, кол­кото е тежка зимата, комен­тира минис­тър Шиш­ков, но уточни, че вероятно стой­ността ще е под пред­видените 300 милиона лева, тъй като ноем­ври не е имало утеж­нена зимна обс­тановка. Минис­тър Шиш­ков комен­тира и новата прог­рама за саниране. Очаква се в след­ващите няколко дни Европейс­ката комисия да одобри насоките за кан­дидат­с­т­ване и от другата сед­мица прог­рамата да стар­тира, каза минис­търът.

България

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие