Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво По Кон­с­титуция Бъл­гария е демок­ратична, правова и социална дър­жава, но повече от 30 години след приемането на основ­ния закон много от заложените в него тек­с­тове остават с пожелателен харак­тер. В неделя, 2 октом­ври, бъл­гар­с­ките граж­дани отидоха да пус­нат своя вот на чет­вър­тите пар­ламен­тарни избори в рам­ките на 2 години. Уви, в условията на без­п­рецеден­тно преп­летени кризи и стрем­г­лаво обед­няване, социал­ните теми отново останаха на заден план. Бъл­гария е трайно на дъното на ЕС по доходи, трудови въз­наг­раж­дения и неравен­с­тво в общес­т­вото. Емиг­рацията, особено трудовата, остава на високи нива и под­копава бъдещето на страната. Въп­реки всичко това повечето политици и пар­тии продъл­жават да не виж­дат слона в стаята. При това положение, надали трябва да ни изненад­ват критично нис­ката избирателна актив­ност, раз­падът на социал­ната тъкан, ежед­нев­ните прояви на противооб­щес­т­вено мис­лене и поведение. Време е да нап­равим нещо, преди тези тен­ден­ции да са станали необ­ратими. Съживяването на социал­ната дър­жава е абсолютно наложително. Тук посоч­ваме 11-те без­с­порни стъпки, за които никое управ­ляващо мнозин­с­тво досега няма време, желание, воля. Като граж­дани трябва да имаме смелостта да ги изис­каме. 1.Увеличаване на минимал­ната зап­лата до поне 850 лв. При пазарна икономика МРЗ е един от мал­кото инс­т­рументи на дър­жавата да влияе върху трудовите въз­наг­раж­дения. Вдигането на МРЗ кос­вено оказва натиск върху работодателите за увеличаване и на останалите въз­наг­раж­дения. 2.Необлагаем минимум в раз­мер на МРЗ След рефор­мите от 2007-08 г. данъч­ната тежест за най-богатите е намаляла с 32%, докато за хората със средни доходи се е покачила с 463%. Това трябва да спре. 3.Премахване на мак­симал­ния осигурителен доход За да плащат всички своя солидарен принос към здрав­ната и пен­сионна осигурителна сис­тема. Край на рег­ресив­ното осигуряване. 4.Частните пен­сионни фон­дове — само на доб­роволен прин­цип Край на гаран­тираните печалби за фон­довете за сметка на негаран­тираните пен­сии на граж­даните. 5.Платеното май­чин­с­тво — във всички случаи поне в раз­мер на минимал­ната работна зап­лата! Според Кон­с­титуцията „Жената майка се пол­зва от особената зак­рила на дър­жавата“: дър­жавата е длъжна да ѝ осигури дос­тойни условия на живот. 6.Детски над­бавки за всички деца! Ако родителите на всички деца получават адек­ватни дет­ски над­бавки, без да е нужно да пок­риват доходни критерии и да преминават през тежки проверки, Бъл­гария отново ще има една демог­раф­ска мярка по подобие на раз­витите европейски дър­жави. 7.Достъпът до социално под­помагане да се определя спрямо чис­тите, не спрямо брут­ните доходи Това е допъл­нителна бариера до ключови приходи за децата и най-уязвимите социално граж­дани, която трябва да отпадне. 8.Данъчното облек­чение за деца да стане пос­тоянна мярка Пазар­лъците с тази ключова мярка за под­к­репа на семейс­т­вата трябва да спрат, като сумата за прис­падане от данъч­ната основа в увеличения ѝ раз­мер от 6000 лв. на дете следва да се заложи в закона и да се прилага всяка година. 9.Гарантираният минимален доход да се изравни с линията на бед­ност Това остава без­с­мис­лена мярка, ако не може да осигури поне сносен живот за хората. Дори Европейс­ката комисия го раз­бира и препоръчва на управ­ниците ни. 10.Когато срещу социал­ната помощ се полага труд, тя да е поне в раз­мер на МРЗ Четири пъти по-евтин е трудът на бед­ните, които имат нужда от социално под­помагане дори в нас­тоящите нищожни раз­мери, откол­кото на работ­ника, който получава минимална работна зап­лата. 11.Енергийни помощи поне за 300 kWh, кол­кото е сред­номесеч­ното пот­реб­ление на едно домакин­с­тво Либерализацията на пазара ще доведе до ценови скок и за битовите пот­ребители. Належащо е спеш­ното приемане на определение за енер­гийна бед­ност. Дър­жавата трябва да се пог­рижи не само за биз­неса, на който щедро раз­дава помощи, а на първо място — за граж­даните, от които в крайна сметка произ­тича властта ѝ. Ваня Григорова Калин Пър­ванов От сайта „Солидарна Бъл­гария“

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...