Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 30 % e инфлацията в малката потребителска кошница

30 % e инфлацията в малката потребителска кошница

30 % e инфлацията в малката потребителска кошница

Влезе ли род­ната икономика в много сериозна рецесия, пос­къп­ването най-вероятно ще се ограничи, тъй като ще намалее и пот­реб­лението. Високият ръст на инф­лацията в страната се дължи на много фак­тори. Причините са както вън­шни, така и вът­решни. Основ­ната причина са високите цени на енер­гий­ните ресурси. Много сериозно тези ценови увеличения от началото на годината се прех­вър­лиха върху цените на храните. Изг­ледите са, че вече сме дос­тиг­нали върха на едно плато, което най-вероятно ще се задържи 12 месеца и към края на годината може би ще започ­нем да виж­даме леко забавяне на инф­лацион­ния натиск, заяви пред Bulgaria ON AIR икономис­тът Юлиан Вой­нов. По думите на икономиста Михаил Кръс­тев основ­ните причини за инф­лацията пък са политиките на цен­т­рал­ните банки както в Европа, така и в САЩ. “Основно се засили политиката на повишено парично пред­лагане по време на Covid пан­демията. Бъл­гария, която няма соб­с­т­вена монетарна политика, се опитва да копира този модел чрез социално плащане и това се вижда в отс­тъп­ката за гориво“, комен­тира той. Според него мер­ките се рек­ламират като антиин­ф­лационни, а те са проин­ф­лационни. Михаил Кръс­тев смята, че ако бъл­гар­с­ката икономика влезе в много сериозна рецесия, инф­лацията най-вероятно ще се ограничи, тъй като ще се ограничи и пот­реб­лението. Той е категоричен, че проб­лем е събираемостта на приходите, поради което бюджетът не може да се справи с раз­ходите. “При заложена инф­лация от 4,5% в него приход­ната част е едва на 47%, което означава, че няма дос­татъчно приходи от биз­неса. Това е много сериозен проб­лем, тъй като сме заложили огромни социални раз­ходи в този бюджет и нак­рая ще се окаже, че просто няма пари. Проб­лемът за биз­неса е много сериозен, тъй като няма пред­видимост“, изтъкна икономис­тът що се отнася до ком­пен­сациите за тока и газовата криза. По думите му инф­лацията в пот­ребител­с­ката кош­ница, която пол­з­ваме, е доста по-висока от дан­ните, които обявява Национал­ният статис­тически инс­титут, може би двойно над обявената и прес­метна, че с 3040% са се увеличили цените в магазините. Той сподели, че бъл­гарите са нап­лашени от хиперин­ф­лация и традиционно залагат на „покупки на нещо сигурно и хар­чене на парите сега“ и предуп­реди, че се губи капиталовата въз­мож­ност на домакин­с­т­вата да реагират при резки промени. Юлиан Вой­нов също смята, че инф­лацията в мал­ката пот­ребител­ска кош­ница е над 17% и вероятно стига 30%. Икономис­тът е категоричен, че момен­тът не е най-подходящият да се правят сериозни инвес­тиции и да се вземат кредити в задаващата се рецесия. “Най-вероятно ще видим намаляване на сдел­ките, ако говорим за нед­вижимите имоти“, посочи той. Според него обаче, значителна част от биз­неса печели от сегаш­ната ситуация. Той е на мнение, че от гледна точка на елек­т­ричес­т­вото той е защитен. „Въп­росът е дали дър­жавата трябва да се със­редоточи към всички биз­неси, или да помага само на тези, които изпит­ват най-сериозни труд­ности“, риторично попита икономис­тът. Той напомни съвета на МВФ инф­лацията да се остави да се пренесе върху стоките и услугите, а правител­с­т­вата да се със­редоточат с помощи към най-засегнатите, защото това работи по най-ефективния начин.

България

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие