Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 201, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

“Дупката“ в НОИ нараства на 6 млрд. лв.

“Дупката“ в НОИ нараства на 6 млрд. лв.

Политиците жертват пенсионния модел заради изборите

Обявеният от правител­с­т­вото на Бойко Борисов курс към “щед­рост“ към пен­сионерите сериозно ще раз­балан­сира бюджета на НОИ, става ясно от пред­варител­ните раз­чети на бюджета на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване (ДОО). “Дуп­ката“ между пос­тъп­ленията от осигуровки и раз­ходите за пен­сии и обез­щетения ще се вдигне на 6.2 млрд. лв. през 2021 г. на фона на 4.1 млрд. лв. през тази година, сочат смет­ките. В пос­лед­ните години имаше трайна тен­ден­ция към стабилизиране на бюджета и свиване на ножицата между приходите и раз­ходите на НОИ. В резул­тат “дуп­ката“ бе намаляла до 33% и се налагаше само 1/3 от раз­ходите да се попъл­ват от данъци. След обявения от ГЕРБ курс към “щед­рост“ обаче бюджетът на НОИ

Прочети още…

Глобалната икономика ще загуби 3.94 трлн. долара в реален БВП през 2020 г.

Пан­демията от коронивирус ще предиз­вика загуба от почти 4 трилиона долара в глобал­ния реален брутен вът­решен продукт (БВП) през 2020 г. Дан­ните, пред­с­тавени от Buy Shares, показ­ват, че се очаква глобал­ната икономика да загуби 3,94 трилиона долара в реален БВП. Един­с­т­вената страна в Китай, която отбелязва положителен рас­теж. Според дан­ните, десетте най-засегнати дър­жави кумулативно ще загубят 696.56 млрд. долара от реал­ния БВП. Очаква се САЩ да бъдат най-засегнатата страна със загуба от 178.4

Прочети още…

Кристалина Георгиева прогнозира влошаване на жизнения стандарт у нас

Кристалина Георгиева прогнозира влошаване на жизнения стандарт у нас

Управ­ляващият дирек­тор на Меж­дународ­ния валутен фонд Крис­талина Геор­гиева прог­нозира влошаване на жиз­нения стан­дарт като пос­ледица от пан­демията от Covid-19. Във вир­туална прес­кон­ферен­ция за бъл­гар­с­ките медии Геор­гиева призова за реформи и изрази надежда, че до нова пълна блокада няма да се стига, предаде БНР. Бъл­гария се справя добре с предиз­викател­с­т­вата на пан­демията, но има още какво да нап­рави, заяви още Крис­талина Геор­гиева. Тя обърна внимание, че основ­ната под­к­репа за въз­с­тановяването…

Прочети още…

Повечето българи, почивали в страната, оценяват ваканцията си на 4 от петобална система

Повечето българи, почивали в страната, оценяват ваканцията си на 4 от петобална система

Повечето бъл­гари са почивали в страната през лет­ния сезон на фона на плановете, които бяха дек­ларирани в началото на сезона. Това показва изс­лед­ване на “Галъп интер­нешънъл“, проведено сред 1000 бъл­гари по телефона, като рав­нос­метка на лет­ния турис­тически сезон. Изс­лед­ването е част от традицион­ната изс­ледовател­ска прог­рама на “Галъп интер­нешънъл“, съв­мес­тно с Национал­ния борд по туризъм. Оцен­ките за лет­ния туризъм в Бъл­гария са по-скоро добри, макар очак­ванията да са по-високи, а кон­курен­цията…

Прочети още…

България

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...