Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Падналите дъждове могат да забавят жътвата

Падналите дъждове могат да забавят жътвата

Пад­налите дъж­дове в пос­лед­ните дни в Доб­рич­кия регион могат да забавят жът­вата — особено на ран­ните сор­тове пшеница, заяви пред БТА пред­седателят на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите Радос­тина Жекова. По думите й кам­панията се очаква да започне между 5 и 10 юли, стига чер­ноземът да изсъхне и “хлябът да се изпече“. Земедел­с­ките стопани се надяват да приберат средно по 550 килог­рама пшеница от декар — след студовете през март и периодите без дос­татъчно влага през годината, добави пред­седателят на бран­шовата организация. В Доб­ричка област, в която традиционно се отг­леж­дат най-много площи с пшеница в страната, рекол­тата през тази стопан­ска година трябва да бъде приб­рана от над 1 201 000 декара. Според Жекова, ако дъж­довете спрат…

Прочети още…

37 % от българите живеят в крайна мизерия

Едва 4,4 % не са изпит­вали никакви или почти никакви зат­руд­нения да пос­рещат раз­ходите си за живот през пос­лед­ното тримесечие на 2021 г. През пос­лед­ното тримесечие на 2021 г. поне 20 на сто от всички жители на страните в ЕС, за които фигурират налични данни (Бъл­гария, Бел­гия, Ирлан­дия, Фран­ция, Авс­т­рия, Словения и Фин­лан­дия) биха могли да свър­жат двата края лесно или много лесно. Това сочи пуб­ликуваното най-ново изс­лед­ване на европейс­ката статис­тическа аген­ция Еврос­тат, сис­тематизирала нова…

Прочети още…

Германска агенция прогнозира рязък спад на доходите на българите тази година

Германска агенция прогнозира рязък спад на доходите на българите тази година

Икономиката на Бъл­гария е изложена на нови рис­кове, преди всичко поради нарас­т­ващите цени на енер­гията и тран­с­порта, отчита Аген­цията за икономическо раз­витие на Гер­мания — Germany Trade & Invest (GTAI) в пуб­ликацията си “Икономически пер­с­пек­тиви — Бъл­гария (юни 2022)“. Това съоб­щиха от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в пос­лед­ния брой на бюлетина си Bulgarien Aktuell, получен в БТА. Икономичес­кият рас­теж на страната се забавя главно поради инф­лацията и проб­лемите…

Прочети още…

Парламентът освободи от акциз електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.

Парламентът освободи от акциз електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.

Пар­ламен­тът прие на второ четене раз­поредби от актуализацията на дър­жав­ния бюджет, с които се променя Законът за акцизите и данъч­ните складове. Пред­вижда се освобож­даване от акциз на елек­т­ричес­ката енер­гия, втеч­нения неф­тен газ и природ­ния газ в срок до 30 юни 2025 г. “За“ тези раз­поредби бяха 117 депутати, 110 гласуваха “против“ и трима се въз­дър­жаха. Мяр­ката е с цел да се под­помогне биз­несът и пот­ребителите във връзка с неочак­вания значителен скок на цените на енер­гий­ните продукти, породени…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...